Region Östergötland

Coronainformation för externa vårdgivare

Coronaviruset


Från den 30 oktober är de särskilda sjukvårdsledningarna på regional nivå och lokal nivå på de tre sjukhusen återigen etablerade för att säkerställa inriktning och samordning av arbetet med pandemin inom Region Östergötland. Den särskilda sjukvårdsledningen för Region Östergötland är för närvarande i stabsläge. 

  • Alla gällande beslut som fattats av särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå med anledning av covid-19 kvarstår tills vidare.
  • Denna sida är under revidering och kommer fortsätta användas för kommunikation om Region Östergötlands arbete med covid-19.

Kontakt med särskild sjukvårdsledning på regional nivå: regionalsjukvardsledning@regionostergotland.se

 

Genvägar till riktlinjer och stöd

 

Bokmärke Hygiendirektiv Bokmärke Skyddsutrustning Bokmärke Läkemedel
Bokmärke Provtagning och smittspårning Bokmärke Vårdfrågor Bokmärke Transporter
Bokmärke För kommunerna Bokmärke Rehabilitering Bokmärke Länkar 

 

Aktuellt

 

[2021-07-23]

Uppdaterad medicinsk riktlinje för covid-19 vaccination

Det som är uppdaterat i dokumentet är framför allt att vaccination erbjuds från 16 års ålder. Ungdomar i åldern 16-18 år ska vaccineras med Comirnaty. Barn i åldern över 12 år med risk för allvarlig sjukdom vaccineras också med Comirnaty och erbjuds vaccination via barnmottagningarna. Samma dosering som till vuxna.
Under rubriken kontraindikationer: De riktlinjer angående indikationer, kontraindikationer och medicinska rutiner som finns för vuxna gäller även för denna åldersgrupp.

Riktlinjen ligger under rubriken Allergi på sidan om Vaccination covid-19.

 

[2021-07-13]

Uppdaterat direktiv för diagnostik av SARS-Covid-19 

Uppdateringar har gjorts på sidan 2 och screening av barn samt på sidan 7 om bokningsförfarandet för utlandsresenärer. De ska i första hand boka provtagning på regionens centrala provtagningsplatser via 1177.se. I undantagsfall då detta inte är möjligt kan provtagning bokas in i primärvården. Dokumentet finns under Provtagning och smittspårning.

 

[2021-07-06]

Vaccinerbjudande till 18–24-åringar

Turen har nu kommit till den sista gruppen i fas 4, personer som är 18–24 år. I morgon, onsdag, får de erbjudandet om vaccinering i sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det några dagar senare.
Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-07-01]

Informationsmaterial om Covidbevis

E-hälsomyndigheten lanserar nu e-tjänsten Covidbevis och på deras webbplats finns affischer och annat informationsmaterial att hämta kring covidbeviset. Informationsmaterial om Covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats
Länk till sidan finns också på Region Östergötlands egen webbsida på Lisa/vårdgivarwebb om Anslag och skyltar

 

Nu erbjuds 25–29-åringar vaccin

Turen har kommit till personer i åldersgruppen 25–29 år. I morgon, fredag, får de erbjudandet om vaccinering i sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det i början av nästa vecka.
Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-07-01]

Användning av munskydd som source control i vård och omsorg från och med 1 juli

I samband med nästa steg av anpassning av smittskyddsåtgärderna i samhället förändrar Region Östergötland från 1 juli sina rutiner vad gäller munskydd. Personal ska fortsätta använda munskydd (IIR) vid patientnära vård och omsorg (inom två meter). Användning av munskydd för att skydda personal från att smitta varandra eller generell användning för att skydda alla personer som vistas i vård- eller omsorgslokalerna bedöms ej längre nödvändigt. Det är dock av yttersta vikt att fortsätta hålla avstånd och vidta andra grundläggande smittförebyggande åtgärder.

För vårdgivare
Under Hygiendirektiv nedan finns gällande dokument publicerade:
- Riktlinjen Source control med munskydd som en extra patientsäkerhetsåtgärd
- Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19

För kommuner
Under För kommunerna nedan finns gällande dokument publicerade:
- Source control med munskydd som en extra patientsäkerhetsåtgärd inom kommunal vård och omsorg
- Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19

Information från Folkhälsomyndigheten: Covid-19: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorg

 

[2021-06-29]

Smittsäkra vårdbesök (under besökstid) gäller från och med 28 juni

Besöksförbudet har nu upphört i Region Östergötlands lokaler eftersom smittspridningen med covid-19 har minskat. Från och med den 28 juni gäller nya besöksregler. En besökare per patient tillåts till vårdavdelningar (under vårdavdelningens besökstider) och en medföljande till mottagningar och undersökningar.
Artikel på regionostergotland.se om smittsäkra besök
Anslag om smittsäkra besök finns att ladda ned på sidan Anslag och skyltar.

 

[2021-06-28]

30–34-åringar får vaccinerbjudande

Nu är det dags för personer i åldersgruppen 30–34 år. Under tisdagen får de erbjudandet om vaccinering i sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det mot slutet av veckan.
Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-06-23]

Start för vaccinering av 35–39-åringar

Region Östergötland fortsätter att ligga före den egna preliminära tidsplanen för vaccinationerna i fas 4. Nu är det dags för personer i åldersgruppen 35–39 år. I morgon, 24 juni, får de erbjudandet om vaccinering i sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det i början av nästa vecka.
Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-06-18]

Nya rutiner gäller för vaccinerade patienter

Dokumenten ”Smittspårning covid-19 regional vägledning Region Östergötland (RÖ)”, ”Provtagning och smittspårning för covid-19 inom kommunal vård- och omsorg” samt ”Direktiv för diagnostik av SARS-CoV-2” har uppdaterats. Generellt gäller nu att personer utan symtom som är fullvaccinerade med två doser vaccin mot covid-19 för minst två veckor sedan undantas från screening vid inläggning på sjukhus samt smittspårning och förhållningsregler så som hemkarantän om hushållskontakt är diagnostiserad med covid-19. Utvecklar en vaccinerad individ symtom ska den provtas och isoleras/isolera sig i väntan på provsvar precis som ovaccinerade. Dokumenten finns under Provtagning och smittspårning.

 

[2021-06-16]

40—44-åringar på tur för vaccinering

Vaccinationerna i fas 4 fortsätter, och ligger lite före den preliminära tidsplanen. I morgon, 17 juni, får personer i åldern 40—44 år erbjudandet om vaccinering till sin digitala brevlåda. I början av nästa vecka kommer det med vanlig post. Artikel på regionostergotland.se

 

[21-06-10]

Nulägesbild på regionostergotland.se varje torsdag eftermiddag

Region Östergötland har nu börjat publicera en en nulägesbild på regionostergotland.se varje torsdag eftermiddag, som beskriver läget i länet vad gäller covid-19 och vaccination. På samma sida hittar man också en länk till Region Östergötlands externa statistik. Sidan nås under Samlad information om coronaviruset i Östergötland på regionostergotland.se

 

[2021-06-09]

45-49-åringar erbjuds vaccinering

Nästa åldersgrupp i fas 4 står nu på tur. På torsdag får personer i åldern 45—49 år erbjudandet om vaccinering till sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det i början av nästa vecka.
Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-06-03]

Uppdaterad version av provtagningsdirektivet för diagnostik av SARS-Cov-2

Nu finns det en uppdaterad version av provtagningsdirektivet för diagnostik av SARS-Cov-2 som innehåller en anpassning efter Folkhälsomyndighetens förändrade rekommendation vid inresa till Sverige från 1 juni. Folkhälsomyndigheten har justerat rekommendationen till symtomfria personer som reser in till Sverige när det gäller att testa sig och isolera sig i en vecka efter ankomsten utifrån det epidemiologiska läget i omvärlden. Från den 1 juni undantas personer som rest i EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien samt vissa tredjeländer. För resande från alla övriga länder kvarstår rekommendationen till personer som reser in till Sverige om testning och isolering i en vecka efter ankomsten, även om man inte har symtom. Fullvaccinerade utan symtom undantas från rekommendationen oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige.

 

[2021-06-01]

Tydligare hygiendirektiv för arbete i bostad hos vårdtagare/patient

Region Östergötland har uppdaterat  hygiendirektivet med hänvisning till Arbetsmiljöverkets förtydligade rekommendationer för vad som gäller vid arbete i annans hem:
På en arbetsplats ska ventilationen uppfylla kraven beträffande luftflöden och luftomsättning som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  När man arbetar i bostad som inte uppfyller detta, ska andningsskydd FFP2/FFP3 utan ventil och heltäckande visir användas vid vård av vårdtagare/patient med misstänkt eller konstaterad covid-19. Det uppdaterade hygiendirektivet finns publicerat under Hygiendirektiv nedan.

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tidigare lägesuppdateringar >>> 

Antal bekräftade fall i Östergötlands län >>>

 

Riktlinjer och stöd

När du tar del av dokumenten nedan, undvik att skriva ut eller länka direkt till dem från en annan webbsida. Återkom istället till denna sida för att vara säker på att få den senaste versionen.

HYGIENDIREKTIV

  Hygiendirektiv coronavirus (2021-06-30)
Detta direktiv har beslutats av särskild sjukvårdsledning på regional nivå och är en uppdatering av det tidigare hygiendirektivet. Uppdateringarna finns beskrivna i dokumentet. 

  Hygiendirektiv tandvård (2020-11-25)

 Source control med munskydd som en extra patientsäkerhetsåtgärd (2021-06-30)

 Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 checklista för chef (2021-06-29)

  Återinfört krav på smittskyddsanmälan avseende covid-19 från ansvarig läkare (2020-09-17)

Filmer

  Basala hygien- och klädregler fokus covid-19

  Instruktion påklädning av skyddsutrustning (2021-03-18)

  Instruktion avklädning av skyddsutrustning (2020-11-16)

 

SKYDDSUTRUSTNING

 Bildguide ersättningsartiklar skyddsmaterial (2021-07-07)

 Information om skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat covid-19 (2020-10-29)

 

LÄKEMEDEL

Frågor och svar om läkemedel och covid-19 >> 

 Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede i samband med Covid-19 (2021-02-09)

 Beslut om lagerhållning av läkemedel inom kommunal hemsjukvård och särskilt boende i Region Östergötland (2021-02-15)

 

PROVTAGNING OCH SMITTSPÅRNING

 Direktiv för provtagning och smittspårning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg (2021-06-16)

Smittspårning:

 Smittspårning covid-19 - regional vägledning Region Östergötland (2021-06-16) 

 Smittspårning av covid-19 inom primärvården (2021-04-26)

 Smittspårning av covid-19 på akutmottagning (2020-12-11)

 Mall för smittspårning (2021-03-17)

 Mall för smittspårning inom primärvården och akutmottagning (2021-06-17)

 Mall för smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre (2021-03-17)

Provtagning:

 Direktiv för diagnostik av SARS-CoV-2 (2021-07-13)

Provtagning av Covid-19 inför resa  (2020-07-06)

Provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland. OBS! Gäller även kommunerna.

 Analysförfarande diagnostik för SARS-CoV-2 (2020-11-15)

 Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin (2020-05-25) OBS! Gäller även kommunerna.

Informationsmaterial

Region Östergötlands informationsmaterial om provtagning och smittspårning - bland annat på olika språk >>>

Smittskyddsläkarföreningen - Smittskyddsblad >>>

 

VÅRDFRÅGOR

 Riktlinje VFU-verksamhet gemensam för Sydöstra sjukvårdsregionen och Linköpings universitet (2020-11-12)

Beslut angående vårdplanering - digital respektive fysisk (2020-09-22)

 Smittfrihetsbedömning vid covid-19 (2020-11-19)

 Föreläsning om symtom och förlopp för covid-19
Medarbetare från Infektionskliniken, Region Östergötland, föreläser på Svenska Läkaresällskapets State of the Art Covid-19 (december 2020)

 

TRANSPORTER

  Transport till och från sjukhus av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (2021-04-09)

 Rutin för beställning av transport för IVA-patient - förlängd (2021-06-23)

 

FÖR KOMMUNERNA 

  Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg (2021-05-28)

  Source control med munskydd som en extra patientsäkerhetsåtgärd inom kommunal vård och omsorg (2021-06-29)

  Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 (2021-06-29)

  Film: Instruktion påklädning av skyddsutrustning (2020-11-16)

  Film: Instruktion avklädning av skyddsutrustning ( 2020-11-16)

  Behandlingsriktlinjer gällande patienter med covid-19 i i enskilt, särskilt och korttidsboende (2021-02-09)

  Allvarlig luftvägsinfektion hos personer i särskilt boende och hemsjukvård –stöd för upprättande av vårdplan (2020-03-20)

 Fläktar/Transportabla AC-anläggningar inom kommunal vård och omsorg (2021-06-07)

 

REHABILITERING


Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för arbetet med att rehabilitera personer som vårdats för covid-19. Ett stöd riktar sig till professionen och ett till beslutsfattare för att kunna planera resurser. När intensivvården avslutas behöver patienterna ofta en samordnad rehabilitering från flera olika professioner. 

 Socialstyrelsens stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

 

Länkar

 

 Informationsmaterial från Region Östergötland för nedladdning

 Aktuellt läge i Östergötland

 Samlad information på 1177.se om coronaviruset i Östergötland

För allmänna frågor om convid-19: 

 Folkhälsomyndighetens webbplats

 Information på olika språk om covid-19 på folkhälsomyndighetens webbplats

 Region Östergötlands telefonlinje om covid-19 på olika språk 

Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Teckenspråkstolkad information om convid-19 finns på krisinformation.se.