Region Östergötland

Coronainformation för externa vårdgivare

Coronaviruset

Regional sjukvårdsledning är etablerad i Region Östergötland för att hantera situationen kopplad till coronaviruset. Den leder och samordnar arbetet på en övergripande nivå och har mandat att fatta de beslut som krävs. På den här sidan hittar du den senaste informationen från Region Östergötland som uppdateras kontinuerligt.  

När du tar del av dokumenten nedan, undvik att skriva ut eller länka direkt till dem från en annan webbsida. Återkom istället till denna sida för att vara säker på att få den senaste versionen.

Bokmärke Hygiendirektiv Bokmärke Skyddsutrustning Bokmärke Läkemedel
Bokmärke Provtagning och smittspårning Bokmärke Vårdfrågor Bokmärke Transporter
Bokmärke För kommunerna Bokmärke Rehabilitering Bokmärke Länkar 

 

Löpande lägesuppdateringar

 

[2020-07-10]

Uppdaterat Direktiv för provtagning – SARS-CoV-2-antikroppar (serologi). Dokumentet finns under rubriken Provtagning och smittspårning

[2020-07-09]

Uppdaterat dokument Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre under Provtagning och smittspårning.

Uppdaterat direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik - Utökad provtagning. Direktivet finns nedan under Provtagning och smittspårning.

[2020-07-08]

NYTT: Provtagning Covid-19 inför resa
Dokumentet finns under rubriken Provtagning och smittspårning

 

Uppdaterat dokument: Instruktion för åtgärder vid brist på Klorhexindinsprit 5 mg/ml. Dokumentet finns under rubriken Läkemedel nedan.

[2020-07-03]

NYTT: Information till patienter som provtagits för covid-19 - på flera språk
Nu finns patientinformation om provtagning översatt till flera språk; engelska, arabiska, dari, finska, somaliska och tigrinja. Översättningar ligger på sidan Information på andra språk, men nås också här, under Provtagning och smittspårning.

Uppdaterat dokument: rutin för beställning av viss skyddsutrustning vid akuta behov. Rutinen finns nedan under Skyddsutrustning.

 

Antal bekräftade fall i Östergötlands län> > >

Tidigare lägesuppdateringar >>>

 

Riktlinjer och stöd

 

HYGIENDIREKTIV

 Hygiendirektiv (Uppdaterad 2020-06-03)
Detta direktiv har beslutats av särskild sjukvårdsledning på regional nivå och är en uppdatering av det tidigare hygiendirektivet. Uppdateringarna finns beskrivna i dokumentet. 

 Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 (Nytt 2020-06-03)

 Ersättningsartiklar skyddsmaterial (Uppdaterat 2020-06-23)

 Prioriterade produkt-typer för rengöring med Isopropanol-baserad ytdesinfektion (Uppdaterad 2020-04-27, på dokumentet står det 2020-04-22)

  Film om basala hygien- och klädregler fokus covid-19

  Hygiendirektiv tandvård (Uppdaterad 2020-05-15)

 

SKYDDSUTRUSTNING

 Information om skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat covid-19 (Uppdaterad 2020-03-24)

 Rutin för beställning av viss skyddsutrustning vid akuta behov (Uppdaterad 2020-07-03)

 

LÄKEMEDEL

Här hittar du frågor och svar om läkemedel och covid-19 

 Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede i samband med Covid-19 (Uppdaterad 2020-04-07)

 Instruktion för åtgärder vid brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml (2020-07-08) 

 

PROVTAGNING OCH SMITTSPÅRNING

 

Provtagning av Covid-19 inför resa  Nytt 2020-06-18

 Direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik- Utökad provtagning (Uppdaterad 2020-07-09)

Provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland. OBS! Gäller även kommunerna.

  Direktiv för provtagning – SARS-CoV-2-antikroppar (Uppdaterad 2020-07-10) 

  Formulär funktionsbrevlåda – mobil provtagning (Uppdaterad 2020-05-13) OBS! Gäller även kommunerna.

  Tider och logistik för SARS-CoV-2-analys (2020-06-18)

  Kommunikationsstöd vid förmedling av positivt SARS-CoV-2 (Uppdaterad 2020-05-14)

 Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin (Uppdaterat 2020-05-28) Ny version med bild. OBS! Gäller även kommunerna.

 Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre (Uppdaterat 2020-07-09)

INFORMATION TILL PATIENTER

 Provtagning - information till dig som provtagits för covid-19 (Ny 2020-06-29)

Provtagning - information till patient på flera språk >>> (Nytt 2020-07-03)

 Smittspårning – information till dig som har covid-19 (Uppdaterat 2020-06-22)

Smittspårning - information till patient på flera språk >>> Nytt 2020-06-30

Smittskyddsläkarföreningen - Smittskyddsblad > > >

 

VÅRDFRÅGOR

  Vägledning om smittsamhet vid covid-19 (2020-05-28)

 

TRANSPORTER

  Transport till och från sjukhus av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (Uppdaterad 2020-04-22)

 

FÖR KOMMUNERNA 


  
Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg (Uppdaterat 2020-05-20)

 Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg
(2020-06-15)  

  Behandlingsriktlinjer gällande patienter med covid-19 i i enskilt, särskilt och korttidsboende (2020-04-28)

  Allvarlig luftvägsinfektion hos personer i särskilt boende och hemsjukvård –stöd för upprättande av vårdplan (2020-03-20)

 

REHABILITERING


Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för arbetet med att rehabilitera personer som vårdats för covid-19. Ett stöd riktar sig till professionen och ett till beslutsfattare för att kunna planera resurser. När intensivvården avslutas behöver patienterna ofta en samordnad rehabilitering från flera olika professioner. Rehabilitering kommer vara avgörande för att många som drabbas av covid-19 inte ska få bestående funktionsnedsättningar. Här behövs planering, koordinering och genomförande av vårdinsatser.

För professionen

Ett kunskapsstöd riktar sig till sluten vård och ett riktar sig till primärvård - kommunal och regional. Gemensamt är att de ger förslag på hur det går att använda rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa. Du som är chef eller arbetsledare kan använda kunskapsstödet för att planera resurser.

 Kunskapsstöd för sluten vård

 Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional

För beslutsfattare

Det finns dels ett planeringsstöd, dels ett beräkningsverktyg. Planeringsstödet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer. Verktyget hjälper till att bedöma vårdbehovet och ger därmed en skattning av verksamhetens resursbehov.

 Planeringsstöd och beräkningsverktyg för sluten vård 

 Planeringsstöd och beräkningsverktyg för primärvård -– kommunal och regional  

Folkhälsomyndigheten

 

Undvik att skriva ut, återkom istället till denna sida för att vara säker på att ha den senaste versionen.

Provtagningsindikation – misstänkt fall av covid-19 (länk till Folkhälsomyndigheten)
Se även "Direktiv för provtagning covid-19". Där finns provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland.

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

 

Länkar

 

 Informationsmaterial för nedladdning

 Aktuellt läge i Östergötland

 Samlad information på 1177.se om coronaviruset i Östergötland

För allmänna frågor om convid-19: 

 Folkhälsomyndighetens webbplats

 Information på olika språk om covid-19 på folkhälsomyndighetens webbplats

 Region Östergötlands telefonlinje om covid-19 på olika språk 

Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Teckenspråkstolkad information om convid-19 finns på krisinformation.se.