Region Östergötland

Coronainformation för externa vårdgivare

Coronaviruset

Från den 1 september har hanteringen av händelsen med covid-19 övergått till ordinarie organisation och ledning inom Region Östergötland. Den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå är avvecklad för denna händelse. För att fortsatt säkerställa samordning av arbetet med covid-19 finns en, av vårddirektörerna, tillsatt Coronagrupp.

  • Alla gällande beslut som fattats av särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå med anledning av covid-19 kvarstår tills vidare.

  • Frågor som rör covid-19 ska fortsättningsvis i första hand hanteras inom respektive funktionsområde, exempelvis smittskydd och vårdhygien och primärvården.

  • För kontakt med Coronagruppen i Region Östergötland: coronagrupp@regionostergotland.se

  • Denna sida är under revidering och kommer fortsätta användas för kommunikation om Region Östergötlands arbete med covid-19.

 

Genvägar till riktlinjer och stöd

 

Bokmärke Hygiendirektiv Bokmärke Skyddsutrustning Bokmärke Läkemedel
Bokmärke Provtagning och smittspårning Bokmärke Vårdfrågor Bokmärke Transporter
Bokmärke För kommunerna Bokmärke Rehabilitering Bokmärke Länkar 

 

Aktuellt

 

[2020-09-29]
Informationsblad till patienter om smittspårning och provtagning har uppdaterats. De finns under rubriken Provtagning och smittspårnming nedan.


[2020-09-28]
Uppdaterat: Riktlinje för läkemedel vid pallativ vård
Dokumentet finns under rubriken Läkemedel nedan.

Beslut avseende digitala/fysiska vårdplaneringsmöten
[2020-09-22]
Coronagruppen har beslutat att tidigare beslut om att  vårdplaneringsmöten ska genomföras digitalt, står fast. Undantag från detta kan göras när befogat, dock under förutsättning att samtliga deltagare följer regionala och nationella regler och rekommendationer för att undvika smittspridning av Covid-19. Se hela beslutet under rubriken Vårdfrågor nedan.

[2020-09-18]

Krav på klinisk smittskyddsanmälan om covid-19 återinfört
När antalet fall med covid-19 ökade kraftigt i landet togs kravet om klinisk anmälan bort. Nu återinför Region Östergötland rutinen att ansvarig läkare ska göra en klinisk smittskyddsanmälan. Hela beslutet finns under rubriken Hygiendirektiv nedan.

[2020-09-16]
Uppdaterat provtagningsdirektiv
"Direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik- Utökad provtagning" har uppdaterats 2020-09-10. Det ligger under rubriken Provtagning och smittspårning.

[2020-09-08]
Ändring av beslut avseende telefontolkning vid vårdbesök
Regional särskild sjukvårdsledning har under pandemin fattat beslut att enbart använda telefontolkning vid vårdbesök. Undantag har efterhand beslutats för delar av habiliteringens verksamhet. Detta beslut ändras nu och tolkning kan nu ske på plats vid vårdbesök. Förutsättningar är att tolken är helt symtomfri och att adekvat fysisk distans till både patient och personal kan upprätthållas. Vid infekterad patient eller patient med symtom skall adekvat skyddsutrustning användas av både personal och tolk.

[2020-09-08]
Uppdaterat: Instruktion för åtgärder vid brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml, under "Läkemedel"

[2020-08-27]
Nytt: Översatt till fler språk: Dokumentet Information til dig som har haft nära kontakt med en person som haft Covid-19 finns nu översatt på fler språk

[2020-08-26]
Uppdaterat hygiendirektiv. I denna version har avsnittet "Besökare" uppdaterats. Dokumentet finns under rubriken Hygiendirektiv

[2020-08-25]
Uppdaterat: Instruktion för åtgärder vid brist på Klorhexindinsprit 5 mg/ml. Dokumentet finns under rubriken Läkemedel nedan.

[2020-08-14]
NYTT: Patientinformation "Till dig som har haft nära kontakt med en person som haft covid-19". Finns under Provtagning och smittspårning, avsnittet "Information till patienter" längst ner.

[2020-08-03]
Hygiendirektiv för tandvård är uppdaterade.

 

Tidigare lägesuppdateringar >>> 

Antal bekräftade fall i Östergötlands län >>>

 

Riktlinjer och stöd

När du tar del av dokumenten nedan, undvik att skriva ut eller länka direkt till dem från en annan webbsida. Återkom istället till denna sida för att vara säker på att få den senaste versionen.

HYGIENDIREKTIV

 Hygiendirektiv (Uppdaterad 2020-08-26)
Detta direktiv har beslutats av särskild sjukvårdsledning på regional nivå och är en uppdatering av det tidigare hygiendirektivet. Uppdateringarna finns beskrivna i dokumentet. 

 Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 (Nytt 2020-06-03)

 Ersättningsartiklar skyddsmaterial (Uppdaterat 2020-07-16)

 Prioriterade produkt-typer för rengöring med Isopropanol-baserad ytdesinfektion (Uppdaterad 2020-04-27, på dokumentet står det 2020-04-22)

  Film om basala hygien- och klädregler fokus covid-19

  Hygiendirektiv tandvård (Uppdaterad 2020-08-03)

  Beslut: Återinfört krav på smittskyddsanmälan avseende covid-19 från ansvarig läkare inom den kliniska verksamheten (2020-09-17)

 

SKYDDSUTRUSTNING

 Information om skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat covid-19 (Uppdaterad 2020-03-24)

 Rutin för beställning av viss skyddsutrustning vid akuta behov (Uppdaterad 2020-07-03)

 

LÄKEMEDEL

Här hittar du frågor och svar om läkemedel och covid-19 

 Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede i samband med Covid-19 (Uppdaterad 2020-09-28)

 Instruktion för åtgärder vid brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml (2020-09-08) 

 

PROVTAGNING OCH SMITTSPÅRNING

 

Provtagning av Covid-19 inför resa  Nytt 2020-06-18

 Direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik- Utökad provtagning (Uppdaterad 2020-09-10)

Provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland. OBS! Gäller även kommunerna.

  Direktiv för provtagning – SARS-CoV-2-antikroppar (Uppdaterad 2020-07-10) 

  Tider och logistik för SARS-CoV-2-analys (2020-06-18)

 Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin (Uppdaterat 2020-05-28) Ny version med bild. OBS! Gäller även kommunerna.

 Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre (Uppdaterat 2020-07-09)

INFORMATION TILL PATIENTER

 Till dig som har haft nära kontakt med en person som haft covid-19 (Uppdaterat 2020-09-25)

Till dig som har haft nära kontakt med en person som haft covid-19 - på fler språk >>> 

 Provtagning - information till dig som provtagits för covid-19 (Uppdaterat 2020-09-25)

Provtagning - information till patient på flera språk >>> (Nytt 2020-07-03)

 Smittspårning – information till dig som har covid-19 (Uppdaterat 2020-09-25)

Smittspårning - information till patient på flera språk >>> Nytt 2020-06-30

Smittskyddsläkarföreningen - Smittskyddsblad > > >

 

VÅRDFRÅGOR

Beslut angående vårdplanering - digital respektive fysisk (2020-09-22)

  Vägledning om smittsamhet vid covid-19 (2020-05-28)

 

TRANSPORTER

  Transport till och från sjukhus av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (Uppdaterad 2020-04-22)

 

FÖR KOMMUNERNA 


  
Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg (Uppdaterat 2020-07-14)

 Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg
(2020-06-15)  

  Behandlingsriktlinjer gällande patienter med covid-19 i i enskilt, särskilt och korttidsboende (2020-04-28)

  Allvarlig luftvägsinfektion hos personer i särskilt boende och hemsjukvård –stöd för upprättande av vårdplan (2020-03-20)


 Fläktar/Transportabla AC anläggningar- Kommunal vård- och omsorgs verksamhet (2020-07-27)

 

REHABILITERING


Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för arbetet med att rehabilitera personer som vårdats för covid-19. Ett stöd riktar sig till professionen och ett till beslutsfattare för att kunna planera resurser. När intensivvården avslutas behöver patienterna ofta en samordnad rehabilitering från flera olika professioner. 

 Socialstyrelsens stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

 

Länkar

 

 Informationsmaterial för nedladdning

 Aktuellt läge i Östergötland

 Samlad information på 1177.se om coronaviruset i Östergötland

För allmänna frågor om convid-19: 

 Folkhälsomyndighetens webbplats

 Information på olika språk om covid-19 på folkhälsomyndighetens webbplats

 Region Östergötlands telefonlinje om covid-19 på olika språk 

Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Teckenspråkstolkad information om convid-19 finns på krisinformation.se.