Region Östergötland

Tidigare lägesuppdateringar

[2020-11-03]  

Hygiendirektiv uppdaterat

Dokumentet Hygiendirektiv coronavirus är uppdaterat och finns under rubriken Hygiendirektiv nedan.

[2020-10-30]  

Skärpta allmänna råd i Östergötland

Nu skärps de allmänna råden i länet för att minska smittspridningen av covid-19. Det meddelade Region Östergötland vid en pressträff som i dag hölls tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings och Norrköpings kommuner.

Läs mer här > > >

[2020-10-29] 

Pressträff i dag covid-19-situationen i länet

Vid pressträffen medverkar regiondirektör Krister Björkgren, smittskyddsläkare Britt Åkerlind, landshövding Carl Fredrik Graf, kommundirektör Paul Håkansson, Linköping, och biträdande kommundirektör Anna Thörn, Norrköping. Pressträffen hålls på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping och kommer även att livesändas i Region Östergötlands Youtube-kanal: https://youtu.be/BC3kMRBhAQQ

Tid: Torsdagen den 29 oktober klockan 15.00

Plats: Katastrofmedicinskt centrum, Johannes Magnus väg 11 i Linköping

[2020-10-26]

Ny regional vägledning för smittspårning av covid-19

De nya riktlinjerna för smittspårning reder ut ansvarsfördelningen för smittspårning vid positivt provsvar, hur smittspårningen ska genomföras samt vad som gäller för hushållkontakter, hemisolering och hemkarantän.

Exempelvis är läkare på avdelning ansvarig för inneliggande patienter och medarbetare som de är provtagningsansvariga för. Läkare på vårdcentral är ansvariga för vårdtagare på SÄBO och patienter inom öppenvården. Provansvarig läkare meddelar riktlinjer och individuella förhållningsregler till den smittade och andra exponerade.

Smittspårningsenheten är en nybildad enhet som ansvarar för att kontakta personer (inklusive medarbetare inom regionen) som fått positivt covid-19-svar efter att ha bokat provtagning via 1177.se.

Personer med positivt provsvar tar hjälp av information på 1177.se för att stoppa egen smittspridning och informerar andra som kan ha smittats.

Hushållskontakter och hemkarantän

Alla hushållskontakter till ett konstaterat covid-19 fall ska anses vara misstänka fall av covid-19.

Misstänkta eller bekräftade fall med symtom på covid-19 ska isolera sig hemma i sju dygn (i regel) och inte vara i kontakt med andra utanför hushållet. Detta innebär också fysisk distansering till övriga hushållsmedlemmar.

Hemkarantän är aktuellt för personer som delat boende med en covid-19-smittad under den smittsamma fasen (som börjar 24 timmar före symtomdebut). Exponerade hushållsmedlemmar ska vara hemma i sju dygn samt vara observanta på symtom under den tiden och ytterligare sju dygn.

De som kan arbeta hemma ska göra det. De som kan upprätthålla fysisk distansering på arbetet och kan ta sig till och från arbetet utan att utsätta andra för smittrisk, kan fortsätta arbeta som tidigare.

Smittbärarpenning kan bli aktuell om inte distansarbete eller fysisk distansering är möjligt. Intyg om det utfärdas av provansvarig läkare.

Undantag från hemkarantän kan göras i vissa fall, exempelvis om en person redan har haft covid-19 eller har ett samhällsviktigt arbete.

Hemkarantän gäller inte för barn i förskola, grundskola och gymnasiesärskola. Däremot gäller särskilda regler för fritiden.

Läs riktlinjen och andra relaterade dokument nedan.

[2020-10-23] 

Uppdaterat om sjuka barn på 1177.se

Smittspridningen av covid-19 är låg bland barn och få har testats positiva för covid-19. I de flesta fall där barn är drabbade har smittan kommit från en person i samma hushåll som barnet. 

• Föräldrar uppmanas att avvakta med att kontakta vården för provtagning av barn med milda förkylningssymtom.

• Så snart ett barn under 13 år har blivit sjukt med symtom ska barnet vara hemma. När barnet blivit bättre och allmäntillstånd är gott, ska barnet vara hemma ytterligare två dagar innan det återvänder till förskola eller skola. Barnet kan då gå tillbaka även om milda symtom som lätt snuva och lätt hosta kvarstår.

• Om ett sjukt barn bor i samma hushåll som en person med diagnostiserad covid-19, ska barnet vara hemma i minst sju dagar från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det återgå till förskolan eller skolan. Detta gäller även om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och lätt snuva eller lukt- och smakbortfall, men i övrigt mår bra.

• Om barnet har kraftiga symtom eller symtom som funnits en längre tid, kontakta din vårdcentral för en medicinsk bedömning.

Läs mer på 1177.se

 

[2020-10-23]

Pressträff om covid-19 i Östergötland
Fredagen den 23 oktober kl 11 hålls en pressträff som ger en lägesrapport när det gäller covid-19-situationen i länet. Medverkande är regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S), smittskyddsläkare Britt Åkerlind och vårddirektör Jessica Frisk.

Pressträffen hålls på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping och kommer även att livesändas i regionens Youtube-kanal med teckenspråkstolkning: https://youtu.be/5tLpiQJ6p_o
Kanalen nås enkelt via regionostergotland.se

 

[2020-10-21]

Direktivet för provtagning och smittspårning covid-19 inom kommunal vård- och omsorg för äldre är uppdaterat
Dokumentet ligger under rubriken Provtagning nedan

Direktivet för provtagning – SARS-CoV-2-antikroppar är uppdaterat
Dokumentet ligger under rubriken Provtagning nedan

 

[2020-10-16]
Uppdaterat: Åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 inom kommunal vård och omsorg
Se under "För kommunerna"

[2020-10-09]
Uppdaterad: Provtagning - information till dig som provtagits för covid-19
Se under Provtagning och smittspårning, "Information till patienter".

 
[2020-10-05]
Ny riktlinje för provtagning avseende COVID-19
Utifrån den ökade kunskap om diagnostik av covid-19 som nu finns är nu riktlinjer för provtagning av COVID-19 tillagda under rubriken Provtagning och Smittspårning nedan. Riktlinjerna berör bland annat antikroppstestning och provtagningsriktlinjer för patienter som tidigare haft, eller haft misstanke om, Covid-19. 

 

[2020-10-02]

Uppdatering av Region Östergötlands rekommendationer om smittspårning pågår

Den 1 oktober kom nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som innebär att personer som bor ihop med någon som har bekräftad covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler som beslutas av smittspårningsansvarig läkare. Det är den läkare som har ordinerat provet eller en annan läkare efter överenskommelse.  

Den nya rekommendationen kring hushållskontakter är en ändring i Folkhälsomyndighetens vägledning om smittspårning av covid-19. Samtidigt ändrar Folkhälsomyndigheten sina föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall.

Motsvarande riktlinjer i Region Östergötland har ännu inte setts över och uppdaterats. Arbetet pågår och förväntas bli klart under nästa vecka, det vill säga senast den 9 oktober. Fram till dess gäller nuvarande riktlinjer och rutiner. Läs mer om detta hos Folkhälsomyndigheten

Smittspårningskrav och anmälan som gäller nu
Smittspårningsansvaret för personer som skickas hem, exempelvis från akuten, stannar hos läkaren som ordinerat provet. För patienter som läggs in följer smittspårningsansvaret med till den avdelning där patienten blir inlagd.

Detsamma gäller för klinisk anmälan. Den ska skrivas snarast och inom 24 timmar. Om patienten är inlagd  bör klinisk anmälan skrivas av avdelningen eftersom det ger bättre förutsättningar för en komplett ifylld anmälan.

Läs mer om gällande regler under rubriken Provtagning och Smittspårning nedan.

Smittskyddsblad till läkare respektive patient hittar du hos Folkhälsomyndigheten.

 

[2020-10-01]

Vårdhygieniska riktlinjer för kommunerna
Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg är uppdaterade och finns under För kommunerna.

 

[2020-09-29]
Informationsblad till patienter om smittspårning och provtagning har uppdaterats. De finns under rubriken Provtagning och smittspårnming nedan.

 

[2020-09-28]
Uppdaterat: Riktlinje för läkemedel vid pallativ vård
Dokumentet finns under rubriken Läkemedel nedan.

 

[2020-09-22]
Beslut avseende digitala/fysiska vårdplaneringsmöten 
Coronagruppen har beslutat att tidigare beslut om att  vårdplaneringsmöten ska genomföras digitalt, står fast. Undantag från detta kan göras när befogat, dock under förutsättning att samtliga deltagare följer regionala och nationella regler och rekommendationer för att undvika smittspridning av Covid-19. Se hela beslutet under rubriken Vårdfrågor nedan.

 

[2020-09-18]
Krav på klinisk smittskyddsanmälan om covid-19 återinför
När antalet fall med covid-19 ökade kraftigt i landet togs kravet om klinisk anmälan bort. Nu återinför Region Östergötland rutinen att ansvarig läkare ska göra en klinisk smittskyddsanmälan. Hela beslutet finns under rubriken Hygiendirektiv nedan.

 

[2020-09-16]
Uppdaterat provtagningsdirektiv
"Direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik- Utökad provtagning" har uppdaterats 2020-09-10. Det ligger under rubriken Provtagning och smittspårning.

 

[2020-09-08]
Ändring av beslut avseende telefontolkning vid vårdbesök
Regional särskild sjukvårdsledning har under pandemin fattat beslut att enbart använda telefontolkning vid vårdbesök. Undantag har efterhand beslutats för delar av habiliteringens verksamhet. Detta beslut ändras nu och tolkning kan nu ske på plats vid vårdbesök. Förutsättningar är att tolken är helt symtomfri och att adekvat fysisk distans till både patient och personal kan upprätthållas. Vid infekterad patient eller patient med symtom skall adekvat skyddsutrustning användas av både personal och tolk.

 

[2020-09-08]
Uppdaterat: Instruktion för åtgärder vid brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml, under "Läkemedel"

 

[2020-08-27]
Nytt: Översatt till fler språk: Dokumentet Information til dig som har haft nära kontakt med en person som haft Covid-19 finns nu översatt på fler språk

 

[2020-08-26]
Uppdaterat hygiendirektiv. I denna version har avsnittet "Besökare" uppdaterats. Dokumentet finns under rubriken Hygiendirektiv

 

[2020-08-25]
Uppdaterat: Instruktion för åtgärder vid brist på Klorhexindinsprit 5 mg/ml. Dokumentet finns under rubriken Läkemedel nedan.

 

[2020-08-14]
NYTT: Patientinformation "Till dig som har haft nära kontakt med en person som haft covid-19". Finns under Provtagning och smittspårning, avsnittet "Information till patienter" längst ner.

 

[2020-08-03]
Hygiendirektiv för tandvård är uppdaterade.

 

[2020-07-30]
Visir utan CE-märkning kan användas i väntan på tillstån
Region Östergötland har visir i lager som saknar CE-märkning och som inväntar tillfälligt godkännande. De är av engångskaraktär och ska inte användas upprepade gånger. Godkännandet beräknas dröja två till tre veckor på grund av att det är semestertider.

 

[2020-07-16]
Uppdaterat dokument gällande ersättningsartiklar skyddsmaterial. Dokumentet finns under rubriken Hygiendirektiv.

 

[2020-07-14]

Uppdaterat hygiendirektiv. Dokumententet finns under rubriken Hygiendirektiv

Uppdaterad riktlinje: Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg. Dokumentet finns under rubriken För kommunerna

[2020-07-10]

Uppdaterat Direktiv för provtagning – SARS-CoV-2-antikroppar (serologi). Dokumentet finns under rubriken Provtagning och smittspårning

[2020-07-09]

Uppdaterat dokument Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre under Provtagning och smittspårning.

Uppdaterat direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik - Utökad provtagning. Direktivet finns nedan under Provtagning och smittspårning.

[2020-07-08]

NYTT: Provtagning Covid-19 inför resa
Dokumentet finns under rubriken Provtagning och smittspårning

Uppdaterat dokument: Instruktion för åtgärder vid brist på Klorhexindinsprit 5 mg/ml. Dokumentet finns under rubriken Läkemedel nedan.

[2020-07-03]

NYTT: Information till patienter som provtagits för covid-19 - på flera språk
Nu finns patientinformation om provtagning översatt till flera språk; engelska, arabiska, dari, finska, somaliska och tigrinja. Översättningar ligger på sidan Information på andra språk, men nås också här, under Provtagning och smittspårning.

Uppdaterat dokument: rutin för beställning av viss skyddsutrustning vid akuta behov. Rutinen finns nedan under Skyddsutrustning.

[2020-07-01]
Uppdaterat direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik - Utökad provtagning. Direktivet finns nedan under Provtagning och smittspårning.

[2020-06-30]
NYTT: Information till patienter om smittspårning på flera språk
Nu finns patientinformation om smittspårning översatt till flera språk; engelska, arabiska, dari, finska, somaliska och tigrinja. Översättningar ligger på sidan Information på andra språk, men nås också här, under Provtagning och smittspårning.

[2020-06-29]
NYTT: Information till patient som provtagits för covid-19
Dokumentet finns under rubriken Provtagning och smittspårning

[2020-06-24]
Uppdaterat dokument: Instruktion för åtgärder vid brist på Klorhexindinsprit 5 mg/ml.
Dokumentet finns under rubriken Läkemedel nedan.

[2020-06-23]
Uppdatering av dokumentet "Ersättningsartiklar skyddsmaterial"
Dokumentet finns under rubriken Hygiendirektiv nedan. 

[2020-06-22]
Uppdatering av"Information till patienter om smittspårning"
I dokumentet har följande tillgägg gjorts under rubrik 3 Vårdkontakter och riskgrupper: (vårdcentralen tar vid behov kontakt med Smittskydd och vårdhygien för diskussion kring vidare smittspårning).
Dokumentet finns under rubriken Provtagning nedan.

[2020-06-18]
Regional anpassning - provtagning inom kommunal vård- och omsorg för äldre
Nu finns ny information om provtagning för covid-19 inom kommunal vård- och omsorg för äldre. Dokumentet är en regional anpassning av Folkhälsomyndighetens dokument. Läs mer här > > >

Information till patienter om smittspårning
Nu finns det information om smittspårning att dela ut till patienter som har covid-19. Läs mer här >>>

[2020-06-10] 
Uppdaterat: Direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik - Utökad provtagning.
Du hittar direktivet under "Provtagning".

[2020-06-09]
Publicerat: Ny instruktion för åtgärder vid brist på klorhexadinsprit 5 mg/ml.
Instruktionen finns under "Läkemedel"

[2020-06-08] 
Uppdaterat: Direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik - Utökad provtagning.
Du hittar direktivet under "Provtagning".

[2020-06-04]
Uppdaterat hygiendirektiv
En ny version av hygiendirektivet har tagits fram. Bland annat har följande uppdaterats:

  • Smittskydd och vårdhygien har tagit fram ett kvalitetssäkringsverktyg för verksamheter att använda i syfte att säkerställa evidenta smittförebyggande åtgärder. Detta ligger under hygiendirektivet på denna sida.

  • Folkhälsomyndigheten skriver ”Med hänvisning till försiktighetsprincipen kan man dessutom överväga att personalen använder visir eller munskydd i ”ansiktsnära” situationer för att försöka minska spridningen av covid-19, även om evidens för åtgärdens effektivitet saknas. Det kan dock inte ersätta att man åtgärdar kända brister i organisationen och förbättrar följsamheten till basala hygienrutiner” Hygiendirektivet vägleder därför nu i denna fråga både hur de evidensbaserade smittförebyggande åtgärderna ska säkerställas samt hur verksamhetschef kan överväga att införa denna mekaniska barriär.

  • För att så tidigt som möjligt minimera utbrott av covid-19 ska kontakt mellan drabbad verksamhet och Smittskydd och vårdhygien etableras vid två eller fler verifierade fall.

[2020-06-02] 
Nyhet: Bredare provtagning för covid-19

[2020-06-02] 
Uppdaterat: Direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik - Utökad provtagning.
Du hittar direktivet under "Provtagning".

[2020-05-28] 
Flera uppdaterade dokument och riktlinjer
Under rubriken Provtagning har följande dokument uppdaterats:

  • Direktiv för påvisande av SARS-CoV-2 med PCR-teknik - utökad provtagning
  • Direktiv för provtagning – SARS-CoV-2-antikroppar
  • Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin

Under rubriken Vårdfrågor har följande uppdaterats:

  • Vägledning om smittsamhet vid covid-19

[2020-05-25]
Utbytt dokument med patientinformation
Dokumentet "Information till dig som testats negativt för covid-19" har ersatts av "Information till dig som provtagits för covid-19". Det ligger under rubriken Protagning ovan. 

[2020-05-14]
Direktiv för påvisande av SARS-CoV-1-2 med PCR-teknik - Utökad provtagning
Nytt direktiv kring utökad provtagning finns under rubriken Provtagning på denna sida. Till och med vecka 21 kan rutinen för beställning av mobil provtagning överlappa det nya direktivet om utökad provtagning. Mobil provtagning kan alltså beställas även för provtagning på SÄBO mm under en övergångsperiod.

[2020-05-06]
Direktiv för provtagning – SARS-CoV-2-antikroppar(serologi)
Direktiv för test för att fastställa genomgången COVID-19 genom att mäta antikroppar i blod finns under rubriken "Provtagning" överst på denna sida.

[2020-05-05]
Information om ersättningsartiklar skyddsmaterial
Nu finns ett dokument med information om ersättningsartiklar för olika typer av skyddsutrustning. Det ligger under "Hygienregler" överst på denna sida.

[2020-04-22]
Transport till och från sjukhus av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19
Rutinen för transport av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 till och från sjukhus är nu uppdaterad med information om transport i privat bil och sekundärtransporter med helikopter och flyg. Se dokument ovan under "Transporter".

[2020-04-16]
Förtydligande av vad som har uppdaterats i nya hygiendirektiven
Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens uppdaterade version av "Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg" har hygiendirektivet reviderats. I hygiendirektivet förtydligas att följsamhet till basala hygienrutiner utgör grunden i allt vårdhygieniskt arbete och innebär ett grundläggande skydd för såväl patient som personal.

Kortfattat innebär basala hygienrutiner:

  • att ett kortärmat vätskeavvisande engångsplastförkläde ska användas när arbetsdräkten riskerar att kontamineras alternativt att ett långärmat plastförkläde används om situationen innefattar större mängder kroppsvätskor.
  • Händerna ska desinfekteras före och efter kontakt med patienten samt före och efter användning av handskar.
  • Skyddshandskar ska endast användas vid kontakt eller med risk för kontakt av kroppsvätskor.

Utöver basala hygienrutiner ska personalen använda särskild personlig skyddsutrustning beroende på vårdsituation till exempel där risk för stänk och aerosol förekommer, detta har även betonats under avsnitten transport och städning av vårdplats/rum. Länk till hygiendirektivet finns längst upp på den här sidan. Där finns även en film om basala hygienrutiner med fokus på covid-19.

[2020-04-16]
Vårdhygieniska riktlinjer för kommunerna uppdaterade
Särskild sjukvårdsledning på regional nivå har uppdaterat de vårdhygieniska riktlinjerna för kommuner. Länk finns ovan på den här sidan under rubrik "FÖR KOMMUNERNA". 

[2020-04-15]
Uppdaterat provtagningsdirektiv
Särskild sjukvårdsledning på regional nivå har uppdaterat det tidigare provtagningsdirektivet. Länk  finns längst upp på den här sidan.

[2020-04-15]
Uppdaterat hygiendirektiv
Särskild sjukvårdsledning på regional nivå har uppdaterat det tidigare hygiendirektivet. Det uppdaterade hygiendirektivet innehåller bland annat ett förtydligande av basala hygienrutiner och klädregler. Länk till hygiendirektivet finns längst upp på den här sidan.

[2020-04-14]
Beställning av sjukresa för patient med misstänkt/konstaterad covid-19 Med start tisdag 14 april bemannar Östgötatrafiken bestämda fordon som utför särskilda sjukresor med patienter som har misstänkt eller konstaterad covid-19. Den särskilda sjukresan beställs på telefonnummer 0142-13500 och tas emot av en trafikledare på Östgötatrafiken. Du som beställare uppger ditt HSA –ID samt att denna sjukresa gäller ”misstänkt eller bekräftad covid-19”. Beställningen får endast göras av vårdande avdelning/mottagning, 1177 och SOS Alarm. OBS! Telefonnumret får inte lämnas ut till kunder/patienter.Antalet fordon är begränsat och väntetid över det normala kan förekomma. Det är viktigt att alla andra möjligheter till transport, som tillexempel egen transport eller av redan exponerad anhörig, är uteslutna.

[2020-04-09]
Behandlingsriktlinjer av patienter med covid-19 i enskilt, särskilt och korttidsboende
Regiongemensamma riktlinjer för omhändertagande av patienter med covid-19 i enskilt boende, särskilt boende och inom korttidsboende finns under rubriken "För kommunerna" ovan.

[2020-04-09]
Beslut smittskyddsåtgärder
Beslut avseende smittskyddsaspekter vid kirurgi under covid-19>>

[2020-04-09]
Direktiv för provtagning - COVID-19
Direktiv för provtagning av patienter, brukare/patienter och personal inom vård och omsorg t.ex. äldreboenden samt personal inom hälso- och sjukvård är uppdaterade 2020-04-08. Direktiven finns under rubriken provtagning på denna sida.

[2020-04-09]
Vägledning om smittsamhet vid Covid-19
Regional sjukvårdsledning har fattat beslut om en vägledning om smittsamhet vid Covid-19. Vägledningen gäller både personal och patienter och bygger på Smittskyddsläkarföreningens rekommendationer. Vägledningen ligger under rubriken "Vårdfrågor" ovan.

[2020-04-08]
Liggande sjuktransport
Med start tisdag 7/4 kl. 08:00 transporterar liggande sjuktransport patienter med infektionssymtom från luftvägarna eller med konstaterad covid-19 mellan bostad och sjukhus eller vårdenhet. Liggande sjuktransport används i de fall då patienten inte kan sitta under transporten och inte har behov av övervakning eller medicinska åtgärder. Resursen är utrustad med enklare första hjälpen utrustning, syrgas och defibrillator. Transporten beställs av vårdpersonal via beställningsformulär liggande sjuktransport  eller på telefon 020-370 370. Var noga med att uppge infektionssymtom från luftvägarna alternativt konstaterad covid-19 vid beställning av transporten.

[2020-04-01]

Tolkning även tills vidare på distans
Tolkbeställningar för upphandlade kontakttolkar (språktolkar) fortsätter tills vidare att göras om till telefontolkning enligt tidigare beslut om till telefontolkning. På regionens tolkcentral finns teckenspråks-och dövblindtolkar, skrivtolkar och taltjänsttolk. För teckenspråkiga döva (teckenspråkstolkning) och vuxendöva/hörselskadade (skrivtolkning) ska i första hand distanstolkning beställas. Detta för att begränsa smitta och säkerställa tillgång till tolkar. Det kräver att beställande enhet har en dator eller läsplatta med Skype för företag (inloggad). Skype finns i alla regiondatorer. Vid beställning anges en skypeadress som tolken kan ringa till och ytterligare information som kan behövas för att skapa så goda förutsättningar som möjligt vid mötet. I dialog med tolkcentralen kan i andra hand fysisk tolk eller annan teknisk lösning vara ett alternativ.