Region Östergötland

Vaccination covid-19

På den här sidan hittar du information om Region Östergötlands arbete med vaccinering mot covid-19. Sidan fylls på med information fortlöpande.

Vaccinationsgruppen covid-19 arbetar för att säkerställa inriktning och samordning av arbetet med vaccination mot covid-19 inom Region Östergötland. Gruppen är underställd den regionala Coronagruppen inom Region Östergötland.

Aktuellt

Missa inte att uppdateringar kring såväl vaccinering som övrigt arbete kring covid-19 även fortsättningsvis finns på startsidan för corona på intranätet Lisa och vårdgivarwebben.

Aktuellt för medarbetare i Region Östergötland (Lisa)
Aktuellt för externa vårdgivare (vårdgivarwebben)

Frågor och svar

Frågor och svar vaccination

Målbild

Region Östergötland ska erbjuda befolkningen vaccination mot covid-19 i den takt som vaccin levereras till Östergötland med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar.

Prioriteringsordning

Personer som har det allra största behovet av skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom erbjuds vaccinering först.
Om prioritetsordning för vaccination på 1177.se
Riskgrupper i fas 3 - kunskapsstöd
Beslut fortsatt vaccination av vård- och omsorgspersonal (2021-05-03)

Statistik över antal vaccinerade

Daglig statistik om covid-19 på regionostergotland.se

Vaccinationsplan

Vaccinationsplan för covid-19 Region Östergötland (2021-04-06)

IT-stödet MittVaccin

Stödinformation på Vårdgivarwebben om IT-stödet MittVaccin >>

 

Riktlinjer, stöd och beslut för vaccination av covid-19

Senast uppdaterat
Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19  
Folkhälsomyndigheten: Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19  
Medicinsk riktlinje för covid-19-vaccination inom Region Östergötland (pdf) 2021-09-06
Rutin för vaccination mot covid-19 inklusive vaccination av barn 16-17 år och barn i riskgrupp 12-15 år inom Region Östergötland (pdf) 2021-08-17
Riktlinje för mognadsbedömning vid vaccination covid-19 (pdf) 2021-08-11
Rutin för extra dos covid-19 vaccin till personer med förväntat nedsatt vaccinationssvar på grund av sjukdom eller behandling 2021-09-06
Preoperativ vaccinering mot covid-19 (pdf) 2021-05-06
Rutin för vaccination mot Covid-19 avs pat med långt slutenvårdsbehov 2021-04-22
Rutin för vaccination mot covid-19 inom kommunal vård och omsorg (pdf) 2021-09-15
Avslut av central samordning mobil Covid-19-vaccination i hemmet (pdf) 2021-06-07
Rutin för bokning av vaccination för asylsökande (pdf) 2021-06-30
Rutin för vaccinationsbokning av personer som inte är folkbokförda i Östergötland (pdf) 2021-07-01
Rutin för vaccination av ST-läkare från annan region som tjänstegör i Östergötland (pdf) 2021-01-19
Rutin för dos 2 när vaccin dos 1 givits i annan region (pdf) 2021-07-08
Beslut angående vaccin dos 2 (pdf)  2021-02-10
Beslut ändrat dosintervall för mRNA-vaccin (pdf)

2021-08-06

Riktlinjer för dos 2 av covid-19-vaccination till personer som fått dos 1 med Vaxzevria (pdf)

Bilagor - Information till dig som väljer att vaccinera dig med en andra dos av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria och är under 65 år:
Information med underskrift  (pdf)
Information utan underskrift (pdf)

2021-05-05

 

2021-05-27

Rutin för hantering av överblivna doser vid vaccinering mot covid-19 (pdf) 2021-03-10
Hantering remisser - Vaccinationskliniken Covid 19 2021-03-15
Riktlinje individer som uteblir från vaccinationstillfälle 2021-04-19
   

Allergi

 
Reaktion efter COVID-19 Vaccin (Moderna Pfizer- Biontech AstraZeneca-Vaxzevria Janssen)(pdf) 2021-07-23
Behandling av allergiska reaktioner vid vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-07-23
Behandling av allergiska reaktioner vid vaccination mot covid-19 på sjukhus (pdf) 2021-05-07
Rekommendationer för covid-19 vaccin till allergiker från 16 års ålder (pdf) 2021-07-23
   

Blodförtunnande eller blödningssjukdom

 

Riktlinjer för patienter med blödningssjukdom vid vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-02-19
Vaccinering mot covid-19 hos patienter med blodförtunnande behandling (pdf)  2021-02-19
Praktisk rutin för Covidvaccination av Waranpatienter (pdf) 2021-03-04
   

Efter vaccination

 
Rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket  
Riktlinje handläggning trombos och/eller trombocytopeni efter Covidvaccination (pdf) 2021-04-20
   

 

Utbildning

E-utbildning Injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylax:

Intern anmälan (endast åtkomlig för medarbetare inom Region Östergötland)

Extern anmälan

Repetitionsutbildning MittVaccin:

För sjuksköterskor med ordinationsrätt och läkare (Youtube)
eller 
För sjuksköterskor utan ordinationsrätt (Youtube) 

 

Läkemedel

Senast uppdaterat
Läkemedelsverket: Information om vaccination mot covid-19   
Fass läkemedelsinformation om Pfizers Covid19-vaccin Comirnaty  
Fass läkemedelsinformation om Modernas Covid19-vaccin Spikevax  
Avhämtning av vaccin (pdf) 2021-02-18
Lathund förvaring och hållbarhet vaccin (pdf) 2021-09-06
Hantering av vaccin Pfizer BioNTechs vaccin COMIRNATY inkl. transport  (pdf) 2021-05-19
Så får du ut 6 doser Comirnaty ur en ampull - instruktionsfilm  
Hantering av vaccinet Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna) (pdf) 2021-08-20
Riktlinje för leverans inventering och kassation av covid-19 vaccin 2021-09-10

 

Administration och dokumentation

Senast uppdaterat

Rutin angående hantering av samtyckesblanketten (pdf)
- kompletterar Rutin för vaccination mot covid-19 inklusive vaccination av barn 16-17 år och barn i riskgrupp 12-15 år inom Region Östergötland

Samtyckesblankett för vaccination återfinns under rubriken Patientinformation

2021-08-06
Rutin för hantering av den s.k. Kortvarsel-listan för dos 2 (pdf)  2021-07-30
Rutin Covidbevis - hantering vid problem 2021-09-13
Information om IT-stödet MittVaccin >>  
Bokningsrutin för Region Östergötland vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-05-07
Bokningsrutin för Covid-19-vaccinering dos 2 under sommaren (pdf) 2021-05-12
Delegering till legitimerad sjuksköterska att ordinera covid-19-vaccin (Wordfil) 2021-03-19
Delegering till legitimerad Tandvårdspersonal att ge intramuskulär injektion vid Covid-19 vaccination (Word-fil) 2021-04-26

Automatiserad referens i Cosmic Journal angående vaccination mot covid-19 (pdf)

Bilaga: Informationsöverföring från MittVaccin till Cosmic via RPA (pdf)

2021-02-04
Dokumentation av vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-08-11
Reservrutin: Dokumentation om MittVaccin inte är tillgängligt (pdf) 2021-04-16
Hantering av felposter från MittVaccin och nationella vaccinationsregistret (pdf) 2021-07-08
Reservrutin: Dokumentation om automatisk journalanteckning i Cosmic inte kan skapas (pdf) 2021-02-08
Robotlösning för justering av dubbla anteckningar i Cosmic Journal  (pdf) 2021-02-23

 

Patientinformation

Senast uppdaterat
Hälsodeklaration och ordination inför vaccination covid-19 (pdf) 2021-07-06
Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 - på olika språk (Folkhälsomyndigheten)  
Informationsmaterial om vaccination mot covid-19  
Affischmallar: Vaccination mot covid-19 (länk till intranätet Lisa, endast för medarbetare i regionen)  
Samtyckesblankett om vaccination- Vårdnadshavare (pdf)  2021-08-09

 

Konsultation

Senast uppdaterat
Konsultation i vaccinationsfrågor covid-19: kontaktuppgifter (pdf) 2021-01-19