Landstinget i Östergötland

Anmälningspliktiga sjukdomar

I marginalen till vänster hittar du samtliga anmälningspliktiga sjukdomar i alfabetisk ordning. De är till antalet 67 st, se tabell från Folkhälsomyndigheten. Att en sjukdom enligt lag är anmälningspliktig innebär att varje fall måste anmälas i Sminet av behandlande läkare (eller av annan definierad person). Ett fåtal diagnoser är endast anmälningspliktiga för laboratorium. Under varje sjukdom finns sjukdomsinformation, informationsblad till patienter och läkare (smittskyddsblad) som även finns översatta till andra språk för vissa diagnoser. Här finns även aktuella dokument, länkar med mera. De anmälningspliktiga sjukdomarna finns reglerade i smittskyddsförordningen (2004:255) samt förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.

Enligt Smittskyddslagen är de anmälningspliktiga sjukdomarna indelade i kategorier till vilka har knutits olika smittskyddsåtgärder. Ju större hot mot befolkningens hälsa en sjukdom och ett utbrott innebär, desto strängare åtgärder kan vidtas. Klicka på ikonerna nedan för att direkt komma till den sjukdom som lyder under respektive kategori.