Region Östergötland

Hepatit B

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patientinformation barn, ungdom och vuxna

Smittskyddsblad, läkarinformation

Smittskyddsblad på andra språk 

Smittskyddsanmälan

 

Styrande dokument

Vårdhygiens hemsida

Stickskada (risk för blodsmitta)

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Länkar

 

Folkhälsomyndighetens hemsida 

Riskländer avseende hepatit B

Vaccin mot hepatit B

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin - före och efter exposition

Rekommendationer om vaccin mot hepatit A, särskilda riskgrupper

Socialstyrelsens hemsida

Infektionsscreening av gravida 

Arbetsmiljöverkets hemsida

AFS 2018:4 - Smittrisker

Arbetsmiljöverket Broschyr blodsmitta

Övriga

INF PREG

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar? 

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs men kan delegera uppgiften till annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften. Namnet på smittspåraren antecknas i patientjournalen.

Region Östergötland har centraliserat smittspårningen av hepatit B. Vuxna remitteras till Infektionskliniken, barn i östra länsdelen remitteras till Barn- och ungdomskliniken, ViN och barn i centrala och västra länsdelarna till Infektionskliniken US.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se handboken "Smittspårning vid sexuellt överförda infektioner” och schematiskt flödesschema vid smittspårning. För information om dokumentation och arkivering, var god se schematiskt flödesschema vid smittspårning.

 

Mallar och lathundar

Kallelse till provtagning, hepatit B, första brevet, mall

Kallelse till provtagning, hepatit B, andra brevet, mall

 

Anmälan till Smittskyddsläkaren, lathund för anmaning till provtagning av kontakt, med instruktioner

Anmälan till Smittskyddsläkaren, lathund för anmaning till smittspårning, med instruktioner

Anmälan till Smittskyddsläkaren, blankett

 

Förfrågan om provtagning i annat län, mall

 

Resultat av årlig smittspårning, mall