Region Östergötland

Hepatit C

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan  

 

Styrande dokument

Vårdhygiens hemsida
Stickskada (risk för blodsmitta)

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland
 
Folkhälsomyndighetens hemsida 

 

Länkar

Arbetsmiljöverkets hemsida

AFS 2018:4 – Smittrisker

Arbetsmiljöverket Broschyr blodsmitta

Övriga

INF PREG

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs men kan delegera uppgiften till annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften. Namnet på smittspåraren antecknas i patientjournalen.

 

Region Östergötland har centraliserat smittspårningen av hepatit C. Vuxna remitteras till Infektionskliniken, barn i östra länsdelen remitteras till Barn- och ungdomskliniken ViN och barn i centrala och västra länsdelarna till Infektionskliniken US.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se handboken ”Smittspårning vid sexuellt överförda infektioner” och schematiskt flödesschema vid smittspårning. För information om dokumentation och arkivering i samband med smittspårning, var god se schematiskt flödesschema vid smittspårning.

 

Mallar och lathundar

Kallelse till provtagning, Hepatit C, första brevet, mall

Kallelse till provtagning, Hepatit C, andra brevet, mall 

 

Anmälan till Smittskyddsläkaren, lathund för anmaning till smittspårning, med instruktioner

Anmälan till Smittskyddsläkaren, lathund för anmaning till provtagning av kontakt, med instruktioner

Anmälan till Smittskyddsläkaren, blankett


Förfrågan om provtagning i annat län, mall

 

Resultat av årlig smittspårning, mall

 

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin - före och efter exposition
Rekommendationer om vaccin mot hepatit A, särskilda riskgrupper