Region Östergötland

MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus)

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan

 

Styrande dokument

MRSA - Methicillinresistenta Staphylococcus aureus - hygienrekommendationer

Multiresistenta bakterier (MRB); screeningodlingar personal

Multiresistenta bakterier (MRB); screeningodlingar patienter

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

Strama portalen Region Östergötland (statistik för MRB längst ner på sidan under rubriken Smittskydd)

EARS-Net European Center for Disease Prevention and Control (ECDC),

 

Publicerat om MRSA

MRSA hos häst, hund och katt Rekommendationer för handläggning. Folkhälsomyndigheten

Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) Rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk - Folkhälsomyndigheten

MRSA hos personal inom vård och omsorg – Ett kunskapsunderlag Folkhälsomyndigheten 

MRSA i förskolan – Underlag och rekommendationer för handläggning. 
Folkhälsomyndigheten

MRSA i samhället – Folkhälsomyndigheten 2012

Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA - Folkhälsomyndigheten

Förebyggande av spridning av MRSA från människa till lantbrukets djur Folkhälsomyndigheten 

 

Länkar

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Jordbruksverket

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)

RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor)

 

Smittspårning

 

En infektion eller ett bärarskap av MRSA anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten

 

Vem smittspårar?

Region Östergötland har centraliserat MRSA-smittspårningen av närstående/närmiljö/hushållskontakter till infektionskliniken. En patient med nyupptäckt MRSA bör remitteras till infektionskliniken för uppföljning och smittspårning. Smittspårningen på den vård/omsorgsenhet där patienten har vårdats ansvarar den egna enheten för i nära samarbete med vårdhygien. Den smittspårning som sker i samhället (tex förskola) handläggs av smittskyddsenheten.

 

Hur smittspårar jag?

För smittspårning kring den enskilde patienten, var god se smittskyddsblad. Om ett MRSA-fall oväntat konstateras på en avdelning/mottagning/vårdcentral ansvarar behandlande läkare på enheten för att smittspårning sker. Detta sker i nära samarbete med vårdhygien.

 

Brevmallar och lathundar

Mallar under uppdatering, tills vidare kontakta Smittskydd och vårdhygien för guidning.

Smittspårningsbrev 1, mall

Smittspårningbrev 2, mall

Resultat av smittspårning enskild, mall

Resultat av smittspårning årlig, mall