Region Östergötland

Mätningar och statistik

 

Här finns samlat de mätningar som utförs inom området VRI och följsamhet till hygienregler. Det är mätningar dels på:

  • Nationell nivå: Infektionsverktyget och PPM
  • Lokal nivå: månadsvisa observationsstudier av följsamhet och kvartalsvis vårdhygieniska egenkontroller

Mätningarna kompletterar varann och det är viktigt att analysera och följa upp resultaten för att kunna göra förbättringar!


Läs mer i vänstermenyn!