Region Östergötland

PPM-VRI Punktprevalensmätning av VRIDet finns olika sätt att mäta förekomst av vårdrelaterade infektioner. En metod är punktprevalensmätning (PPM) som innebär att mätningar utförs samtidigt under en bestämd dag. Utsedd personal på slutenvårdsavdelningar går då igenom samtliga inneliggande patienter och bedömer förekomst enligt ett särskilt formulär (se instruktioner och protokoll nedan).

Det ifyllda protokollet skickas till Smittskydd och vårdhygien som registrerar, sammanställer och publicerar utfallet, dels här samt via chefskanaler.

Det är viktigt att återföra resultaten till medarbetarna i verksamheten för att påverka attityder och hitta arbetssätt som förebygger och motverkar VRI.

Se resultat i vänstermenyn!

 

MÄTNINGAR UNDER 2020

17/3   - årlig mätning som sker nationellt (SKR) INSTÄLLT på grund av coronaläget

20/10 - vår egen mätning

Instruktioner för 2020 >>

Protokoll för 2020 >>