Landstinget i Östergötland

Genombrott VRI

Som en del i arbetet med att förebygga och motverka vårdrelaterade infektioner inom Region Östergötland arbetar vi sedan 2015 med Genombrott VRI.

Genombrott VRI är en metod som går ut på att systematiskt testa och utvärdera små förändringar för att motverka VRI. Målsättningen är finna framgångsrika förändringar i arbetssätt och rutiner som kan skalas upp och implementeras i verksamheten.

Läs mer om metoden Genombrott och Nolans modell här>>>

Så här går det till:

Verksamheter som vill medverka i Genombrott VRI utser ett team bestående av 3-5 medarbetare gärna med olika yrkesroller för att få ett tvärprofessionellt perspektiv. Varje team utser en ledare som samordnar och leder arbetet.
Hela teamet medverkar i sammanlagt fem lärandeseminarier där man har sin egen verksamhet och sitt eget önskade förbättringsarbete som utgångspunkt. Resultatet av arbetet sammanställs och presenteras i ett lärandeseminarium.

Ny omgång av Genombrott VRI startar den 20 okt 2020. Mer information i inbjudan. Anmäl i Kompetensportalen. 

  Klicka för förstoring av bilden

 

Genomförda genombrottsprojekt 2018

GAVA ViN Poster
Presentation
Teambild
HPK

Poster
Presentation
Teambild

Hud US Poster
Presentation
Teambild
Infektionskliniken Poster
Presentation
Teambild
IVA US Poster
Presentation
Teambild
MEGA Poster
Presentation
Teambild
Operation, sterilenheten Poster
Presentation
Teambild
Röntgen ViN Poster
Presentation
Teambild
Thorax-kärlkliniken Poster
Presentation
Teambild

 
Röster om Genombrott VRI

Sara Axbom, verksamhetsutvecklare, Barn- och kvinnocentrum.
 

Varför valde ni att medverka?
– För att vi inte har haft ett strukturerat arbetssätt att jobba med VRI:er på Kvinnokliniken tidigare och vi ville få mer kunskap.

Vilken nytta har Genombrott VRI gjort för er verksamhet?
– Det har definitivt ökat vår kunskap kring dessa frågor, vi har fått bra tips från andra enheter och en grund för att kunna gå vidare med arbetet. Ett bra startskott!


Petronella Eriksson, specialistsjuksköterska, Hand- och plastikkirurgiska kliniken US
 

Varför valde ni att medverka?
– Vi fick frågan om att medverka av vår chef och tyckte det var en jättebra idé att få tid avsatt för att kunna genomföra detta förbättringsarbete.

Vilken nytta har Genombrott VRI gjort för er verksamhet?
– Vi har arbetat med följsamheten till de basala hygienreglerna som stigit från 48% till nästan 85% under ett par månader. Vi diskuterar hygienfrågor öppet i personalgruppen och är mer medvetna om hur vi jobbar inne på våra salar och vilka arbetsmoment som är riskfyllda. Vi har heller inte haft något fall av spridning av kontaktsmitta under året.