Region Östergötland

Avgifter

Information om avgifter alternativt kostnadsbefrielse vid åtgärder vidtagna ur smittsamhetssynpunkt.

Avgifter för undersökning, vård och behandling enligt smittskyddslagen (2004:168)


7 kap. Ersättning

1 § Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig
sjukdom* och som läkaren bedömer minska risken för
smittspridning är kostnadsfria för patienten.

2 § Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer
minska risken för smittspridning och som ges inom regionens
hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning
enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt
vårdavtal med regionen är kostnadsfri för patienten om det
är fråga om en allmänfarlig sjukdom.
Anm Region Östergötland
Efterföljande besök, som behövs för att hindra smittspridning, skall ske avgiftsfritt för patienten.
Det bör också observeras att det endast är besök som är föranledda av den direkta allmänfarliga sjukdomen som är befriad från patientavgiften. Vid behandling för eventuella följdsjukdomar ska avgift erläggas i vanlig ordning.
Vid veneriska sjukdomar gäller att såväl första som efterföljande besök är avgiftsfria för patienten.
För vård av de så kallade övriga anmälningspliktiga sjukdomarna ska patienten alltid betala vårdavgift.

2 a § Vaccinationer som ingår i nationella
vaccinationsprogram är kostnadsfria för patienten. Lag (2012:452).

3 § Kostnadsfrihet enligt 1 § och 2 § gäller
 1. den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i
Sverige,
 2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner
enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen,
 3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård,
behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis
enligt en internationell överenskommelse rörande vissa
lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924, och
 4. den som omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd. Lag (2013:410).

3 a § Hälsokontroll som beslutas med stöd av 3 kap. 8 § första eller andra stycket är kostnadsfri för den som
genomgår kontrollen. Lag (2012:452).

4 § Landstinget svarar för kostnader för läkemedel som avses i 1 §, för åtgärder som avses i 2 § och för de vaccinationer som
ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § första stycket.

Kommunen eller annan huvudman inom skolväsendet svarar för
kostnader för de vaccinationer som ingår i nationella
vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § andra stycket enligt
bestämmelser i skollagen (2010:800) om kostnader för elevhälsa. Lag (2012:452).

*Allmänfarlig sjukdom (bilaga 1 i smittskyddslagen (2004:168) är enligt lagen smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade (smittskyddslagen (2004:168) 1 kap. 3 §).

Meddelandeblad, Socialstyrelsen, "Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom"