Region Östergötland

Anmälningspliktiga sjukdomar

Till vänster hittar du smittsamma sjukdomar (de flesta anmälningspliktiga) i alfabetisk ordning. Under varje sjukdom finns sjukdomsinformation, informationsblad till patienter och läkare (smittskyddsblad) som även finns översatta till andra språk. Här finns även aktuella PM/riktlinjer, länkar med mera.

Lagstiftningens fyra kategorier

Texten nedan är hämtad från Socialstyrelsens hemsida.
De mest allvarliga av de smittsamma sjukdomarna är indelade i fyra kategorier, till vilka har knutits olika typer av smittskyddsåtgärder. Ju större hot mot befolkningens hälsa som ett utbrott innebär, desto strängare åtgärder. För uppdelningen av sjukdomarna i de fyra kategorierna se tabell från Folkhälsomyndigheten.

Anmälningspliktiga sjukdomar
Ett sextiotal sjukdomar är anmälningspliktiga. Det innebär att varje misstänkt eller konstaterat fall snarast måste anmälas av behandlande läkare till landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.
De anmälningspliktiga sjukdomarna finns reglerade i smittskyddsförordningen (2004:255) samt förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.

 • Smittspårningspliktiga sjukdomar
  Närmare 50 av de anmälningspliktiga sjukdomarna är smittspårningspliktiga. Den enskilde patienten är då skyldig att efter bästa förmåga lämna uppgifter till sin läkare om hur han eller hon kan ha blivit smittad och om vilka andra som kan ha utsatts för smitta.
  De smittspårningspliktiga sjukdomarna finns reglerade i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar.

 • Allmänfarliga sjukdomar
  Ett trettiotal av de smittspårningspliktiga sjukdomarna är livshotande, innebär långvarig sjukdom och svårt lidande eller är på annat sätt allvarliga. De betecknas som allmänfarliga sjukdomar och för att hindra smittspridning får varje patient av sin läkare individuellt utformade förhållningsregler som är tvingande. Den som inte följer reglerna kan i yttersta fall bli tvångsisolerad efter beslut i länsrätten.
  De allmänfarliga sjukdomarna finns reglerade i smittskyddslagen (2004:168).

 • Samhällsfarliga sjukdomar 
  Tre av de allmänfarliga sjukdomarna (sars, smittkoppor och ebola) skulle vid en spridning i samhället kunna få förödande konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner och kallas därför samhällsfarliga sjukdomar. Dessa kräver extraordinära skyddsåtgärder som möjligheten att hålla misstänkt smittade personer i karantän eller att spärra av ett geografiskt område för att hindra smittspridning.
  De samhällsfarliga sjukdomarna finns reglerade i smittskyddslagen (2004:168).