Region Östergötland

Smittskyddslagen

Smittskyddslagen (2004:168)

Smittskyddsförordningen (2004:255)

Anmälningsblanketter

Allmänfarliga sjukdomar

 • campylobacterinfektion
 • difteri
 • infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC)
 • fågelinfluensa (H5N1)
 • giardiainfektion
 • gonorré
 • hepatit A-E
 • hiv-infektion
 • infektion med HTLV I eller II
 • klamydiainfektion
 • kolera
 • infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
 • mjältbrand
 • paratyfoidfeber
 • pest
 • infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för pencillin G
 • polio
 • rabies
 • salmonellainfektion
 • shigellainfektion
 • smittkoppor
 • svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
 • syfilis
 • tuberkulos
 • tyfoidfeber
 • virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)

Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar

 • infektion med atypiska mykobakterier
 • botulism
 • brucellos
 • infektion med cryptosporidium
 • denguefeber
 • echinokockinfektion
 • ESBL (Extended Spectrum Betalactamase)
 • infektion med entamöba histolytica
 • gula febern
 • influensa A (H1N1)
 • invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)
 • invasiv infektion med Hemophilus influenzae typ
 • harpest (tularemi)
 • kikhosta
 • legionellainfektion
 • leptospirainfektion
 • listeriainfektion
 • malaria
 • invasiv meningokockinfektion
 • mässling
 • papegojsjuka
 • invasiv pneumokockinfektion
 • påssjuka
 • röda hund
 • sorkfeber (nephropathia epidemica)
 • stelkramp
 • trikinos
 • Q-feber
 • infektion medvancomycinresistenta enterokocker (VRE)
 • vibrioinfektion exklusive kolera
 • viral meningoencefalit
 • yersiniainfektion