Landstinget i Östergötland

Barnrätt

paraply utan skaft

Region Östergötland arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. För att främja barn och ungas situation ska barnkonventionen vara vägledande i bemötandet av barn inom Region Östergötlands alla verksamheter och genomsyra alla beslut som tas. 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Inför detta har Region Östergötland kraftsamlat för att öka medvetenheten om barnets rättigheter på olika sätt. Ansvaret för att en enskild verksamhet lever upp till barnkonventionen och ett barnrättsbaserat arbetssätt åligger respektive verksamhetschef.

För att bättre säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten rekommenderas att varje verksamhetschef utser ett barnrättsombud som får fördjupad kunskap i ämnet och kan fungera som stöd i utvecklingen av arbetet. Medarbetarna i verksamheten uppmuntras även ta del av Barnombudsmannens webbutbildning (se sidan Metoder och verktyg). 

Utöver detta kommer barnbokslut implementeras som ett stöd i att granska den egna verksamheten och som ett underlag för att se att konsekvenserna av de beslut som fattas överensstämmer med barnrättslagen. Barnbokslut kommer införas på prov i några verksamheter under 2019, och spridas till övriga verksamheter om det faller väl ut.

Det strategiska barnrättsarbetet leds av Centrum för verksamhetsstöd och utveckling i samarbete med Barnskyddsteam Region Östergötland. Här finns möjlighet att ställa frågor och få mer stöd och kunskap i det barnrättsbaserade arbetet.

Kontakta oss

Ibland kan man som medarbetare känna sig osäker på hur barnrättsarbetet ska bedrivas. Hör gärna av er till oss så kan vi tillsammans fundera kring hur arbetet blir görbart för just er verksamhet. Ingen fråga är för liten och ni kan även kontakta oss för att sprida tips och goda exempel på barnrättsarbete. Mejla i första hand vår funktionsbrevlåda.

Vi som arbetar med barnrättsfrågor är:

Caroline Sjödell, samordnare för Barnrätt Region Östergötland.

Karolin Olstam, samordnare för Barnrätt Region Östergötland.

Lina Lindell, samordnare och koordinator Barnskyddsteam Region Östergötland.

Sofia Gustavsson, koordinator Barnskyddsteam Region Östergötland.

 

Kontakt

Kontakta oss gärna via vår funktionsbrevlåda

 

Nytt inom barnrätt

Appen för barn med funktionshinder finns även på minoritetsspråk.

Barn vill röra på sig mer. Varför hindrar vi dem? En rapport från BRIS. 

BO:s internationella undersökning om covid-19

BO:s senaste årsrapport fokuserar på barnet som rättighetsbärare. En presentation av rapporten finns på YouTube.

Just nu vill vi lyfta artikel 24 i Barnkonventionen lite extra. Den handlar om att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård.