Landstinget i Östergötland

Enkätundersökning om psykisk hälsa

Vatten

"Att fråga människor själva är viktigt för att skapa en hälso- och sjukvård som är anpassad efter invånarnas behov."

År 2002 genomfördes enkätstudien Östgötens psykiska hälsa vilken fick ett stort genomslag då det var en av de första studierna i Sverige som visade att många allt unga kvinnor upplevde psykiska besvär. 2015/16 genomfördes samma studie i hela sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län).

Psykisk ohälsa har ökat
Svaren från den senaste undersökningen visar att de flesta har en god psykisk hälsa men att det finns grupper som mår sämre. De som mår allra sämst är de yngsta kvinnorna i åldern 18–24 år där mer än varannan ung kvinna har psykiska besvär i någon utsträckning. I Östergötlands län har andelen som har psykiska besvär i betydande utsträckning i snitt ökat med två procentenheter för både kvinnor och män. Störst har ökningen varit i åldersgruppen 18–29 år. Bland de som upplever ett vårdbehov är det ungefär hälften som söker vård och hälften som inte gör det. Den vanligaste orsaken till att avstå från att söka vård för psykisk ohälsa är att man inte vill framstå som psykiskt sjuk. Resultatet visar också att de med färsk erfarenhet av vård för psykiska besvär har störst förtroende för att vården skulle kunna hjälpa dem igen. Också andelen som är nöjda med den hjälp de har fått har ökat mellan 2002 och 2015/16.

Synpunkter och idéer till förbättringar
I båda undersökningarna fick respondenterna bland annat beskriva hur de psykiska besvären påverkar vardagen, hur man upplevt sin vårdkontakt och behandling, och ge förslag till hur vården av psykisk ohälsa kan förbättras. Synpunkterna på vården handlar i många fall om bemötandet av patienter och anhöriga. Det kan vara att man upplever att man inte blir tagen på allvar men också att man önskar ett större medmänskligt engagemang från personalen, mer personcentrerad vård samt mer kontinuitet i vårdkontakten. Många förbättringsförslag handlar om att arbeta mer för att förebygga psykisk ohälsa i samhället och att motverka fördomar om psykisk ohälsa. En del efterfrågar goda exempel som visar att det i många fall går att få hjälp och att leva ett bra liv även om man drabbas av psykisk ohälsa.