Landstinget i Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse.nu

Strategi Sätt Östergötland i rörelse.nu
Arbetet med strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu finner du numera på en extern webbplattform.
www.sättöstergötlandirörelse.nu


Strategin antogs av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 januari 2017.
Syftet med uppdraget från Hälso- och sjukvårdsdirektören var att under 2016 i samverkan med andra samhällsaktörer utarbeta en strategi för ett mer fysisk aktivt Östergötland.
Det övergripande effektmålen för strategin är:

 • att fler individer blir fysiskt aktiva,
 • att ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper minskar,
 • att fler aktörer i samhället aktivt medverkar och samarbetar kring främjandet av fysik aktivitet .

Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu innehåller en gemensam målbild samt en målbild för var och en av de arenor som arbetet kommer att fokusera extra mycket på:

 • Boende och närområde – samhällsplanering, boende och fysisk miljö.
 • Fritid och kultur - idéburna organisationer: idrottsrörelsen, folkbildning, funktionshindersrörelsen m.fl.
 • Skola och utbildning – förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning.
 • Arbete och försörjning – arbete, sysselsättning, sjukskrivning, arbetslöshet etc.
 • Omsorg samt hälso- och sjukvård.


Strategins övergripande målbild är att bidra till ett samhälle:

 • där fler är regelbundet fysiskt aktiva, färre är stillasittande och där ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper minskar.
 • där kunskapen, intresset och förutsättningarna för fysisk aktivitet och rörelse ökas för alla oavsett; kön, ålder, etnicitet, inkomst, utbildning, eller funktionshinder.
 • där samhället erbjuder lättillgängliga, attraktiva, trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga offentliga utrymmen, mötesplatser och grönområden, infrastruktur och innovativa lösningar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.
 • där samhällsaktörer i Östergötland aktivt och långsiktigt samarbetar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.
 • där medborgare är reellt delaktiga och har inflytande.


 

Kontakt


Matti Leijon
Tel: 010-103 36 37
Mobil: 070-238 99 33

Sofie Drake af Hagelsrum
Mobil: 070-532 56 40