Landstinget i Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse.nu

Arbetet med strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu har en egen extern webbplattform - välkommen dit! 

Vad är SÖIR?

Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu (SÖIR) antogs av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 januari 2017. Syftet var att i samverkan med andra samhällsaktörer utarbeta en strategi för ett mer fysisk aktivt Östergötland.

I oktober 2020 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att förlänga satsningen till och med år 2025. Det fortsatta arbetet kommer även fortsättningsvis att handla om att skapa forum och mötesplatser, snarare än nätverk och arbetsgrupper. Patient- och medborgardelaktighet kommer vara en naturlig ingrediens i den fortsatta satsningen. 

Mål och målbild för strategin

Det övergripande effektmålen för Sätt Östergötland i rörelse.nu är:

  • att fler individer blir fysiskt aktiva,
  • att ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper minskar, och
  • att fler aktörer i samhället aktivt medverkar och samarbetar kring främjandet av fysik aktivitet.

Strategins övergripande målbild är att bidra till ett samhälle:

  • där fler är regelbundet fysiskt aktiva, färre är stillasittande och där ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper minskar.
  • där kunskapen, intresset och förutsättningarna för fysisk aktivitet och rörelse ökas för alla oavsett; kön, ålder, etnicitet, inkomst, utbildning, eller funktionshinder.
  • där samhället erbjuder lättillgängliga, attraktiva, trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga offentliga utrymmen, mötesplatser och grönområden, infrastruktur och innovativa lösningar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.
  • där samhällsaktörer i Östergötland aktivt och långsiktigt samarbetar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.
  • där medborgare är reellt delaktiga och har inflytande.

Arbetet med strategin har sin utgångspunkt i webbplatsen Sätt Östergötland i rörelse.nu. Där samlas fakta, inspiration och goda exempel på insatser och aktiviteter inom olika kommuner, arenor och verksamheter för olika grupper i befolkningen. På webbplatsen finns också fördjupade intervjuer med så kallade visionärer och främjare som i sina roller inspirerar andra. 


 

Kontakt


Matti Leijon
Tel: 010-103 36 37
Mobil: 070-238 99 33

Sofie Drake af Hagelsrum
Mobil: 070-532 56 40