Landstinget i Östergötland

Fysisk aktivitet och FaR

Springande människor

Fysisk aktivitet är viktigt för hälsa och välbefinnande. Forskning visar att den som är fysiskt aktiv sover bättre, mår bättre och fungerar bättre. Dessutom minskar risken för att drabbas av en lång rad av våra vanligaste folksjukdomar. 

Rekommendationer för fysisk aktivitet

Alla bör sträva efter att vara fysiskt aktiva varje dag utifrån principen att lite är bättre än inget, och mer är bättre än lite.

  • Vuxna och äldre rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka på minst måttligt intensitet. Dessutom rekommenderas muskelstärkande aktivitet minst 2 gånger per vecka.
  • Äldre (65 år och uppåt) rekommenderas även balansträning.
  • Barn och unga rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag. 

Processkarta för fysisk aktivitet

Processkartan är framtagen för att tydliggöra patientens väg i vårdkedjan. I processkartan förklaras steg för steg planeringsbehov, roller och ansvar för patientens väg mot ökad fysisk aktivitet.  

Genom att klicka på den runda grå pilen vid processvägen kommer du vidare till varje enskild process. Vid varje steg ges förtydligande information genom en beskrivning och tillhörande dokument. Dessa dokument och länkar finns även i en separat mapp på startsidan.

Region Östergötlands processkarta för fysisk aktivitet >>> 

Fysisk aktivitet på recept - FaR

FaR är en individuellt utformad skriftlig ordination på fysisk aktivitet som kan ges till individer som ur hälsosynpunkt behöver öka sin fysiska aktivitet. FaR kan användas både i behandlande och förebyggande syfte.

Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor stödjer förskrivningen av FaR. Av riktlinjerna framgår att Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare till patienter med otillräcklig fysisk aktivitet. 

Hur förskrivs FaR i Region Östergötland?

De grundläggande byggstenarna i FaR är det personcentrerade rådgivande samtalet, en individuellt anpassad ordination på fysisk aktivitet och en individuellt planerad uppföljning som genomförs efter tre månader. FaR förskrivs till individer som av hälso- och sjukvården bedömts vara i behov av ökad fysisk aktivitet för att förebygga och/eller behandla sjukdom. 

En FaR-ordination är alltid skriftlig och utgår från patientens hälsotillstånd, förmåga och intresse. Som grund för ordinationen används handboken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), som också finns som digitialt kunskapsstöd. FYSS är hälso- och sjukvårdens evidensbaserade handbok inom området fysisk aktivitet. Den innehåller såväl ovan rekommendationer som kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Det går också att läsa mer om fysisk aktivitet och träning på 1177 Vårdguiden.  

All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland, med adekvat kunskap, kan förskriva FaR. Som stöd vid ordination finns en digital ordinationsblankett i Cosmic och Region Östergötlands riktlinje för arbetet med FaR (Dokumenta).  

Observera att FaR är friksvårdsaktiviteter utanför hälso- och sjukvårdens regi. Det innebär att det är patienten själv som bekostar aktiviteten och att hen på egen hand måste klara av att ta sig till och från, samt utföra aktiviteten. 

 

 

 

 

Kontakt


Linda Karlsson
Hälsoprocessledare
Tel. 010-103 16 03

Elin Glad
Hälsoprocessledare
Tel. 010-104 22 42

Bildspel

Använd gärna bildspelet om FaR i Region Östergötland 2020 på arbetsplatsträffar eller som diskussionsunderlag i arbetsgruppen.

Rapport

En ny FaR-modell inom hälso- och sjukvården 2015

Filmer

Helene om fysisk aktivitet på recept (RÖ)

Lars lagar fysisk aktivitet på recept (RÖ)

FaR - en metod för bättre hälsa (VGR)

Sätt Östergötland i Rörelse.nu

Läs om Östergötlands strategi för ökad fysisk aktivitet på den externa webbplatsen Sättöstergötlandirörelse.nu