Landstinget i Östergötland

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Springande människor


Fysisk aktivitet på recept förskrivs inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland. Omkring 80 procent av patienterna som fått FaR är fysiskt aktiva vid uppföljning efter tre månader.

Det finns en rad styrdokument som stödjer förskrivningen av FaR, bland annat Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. I dessa framgår att ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt med särskild uppföljning till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet”.

Hur fungerar förskrivning av FaR?
Syftet med FaR är att stötta patienter inom hälso- och sjukvården till att bli fysiskt aktiva på egen hand med stöd av ett motiverande samtal, uppföljning och lämpliga fysiska aktiviteter. FaR är friskvårdsaktiviteter utanför hälso- och sjukvårdens regi. Detta innebär att patienten själv bekostar aktiviteten och på egen hand klarar av att ta sig till och utföra aktiviteten.

De grundläggande byggstenarna i FaR är en individuellt anpassad ordination på fysisk aktivitet. FaR förskrivs både till sjuka och till friska patienter med låg aktivitetsnivå eller med riskfaktorer för sjukdom.

En FaR-ordination är alltid skriftlig och utgår från patientens hälsotillstånd, förmåga och intresse. Som grund för ordinationen används kunskapsbanken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). En viktig del av FaR-ordinationen är uppföljning, som genomförs efter tre månader. 

Vem får förskriva FaR?
All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med adekvat kompetens om fysisk aktivitet och hälsa kan förskriva FaR. Som stöd vid förskrivning finns kunskapsbanken FYSS och en digital ordinationsblankett i Cosmic.