Landstinget i Östergötland

Hälsobladet

Hälsobladet är tänkt som ett stöd för vårdpersonalen i det sjukdomsförebyggande arbetet. I Hälsobladet, som är en del av Cosmic, dokumenterar vårdgivaren patientens egen rapportering av sina levnadsvanor. Hälsobladet är framtaget utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana.

När ställs frågor om levnadsvanor?
Frågor om levnadsvanor är en naturlig del av anamnesen. Vårdgivaren tar upp den eller de levnadsvanor som är relevanta för varje enskild patients hälsotillstånd, men ibland kan det finnas särskilda skäl att inte beröra frågan alls. Därför behöver vårdpersonalen i varje möte med en patient göra en bedömning av om frågorna ska ställas och i sådana fall när och hur, med lyhördhet för patientens förväntningar och värderingar. Genom att ställa frågor om levnadsvanor sår man många gånger ett frö till förändring längre fram, även om patienten kanske inte är redo för en förändring just nu.

Så här dokumenterar du i Hälsobladet
Hälsobladet finns som en dynamisk mall i de flesta andra mallar. Klicka på sökordet ”Levnadsvanor”, under välj - markera kolontecknet och tabba två gånger så öppnar Hälsobladet upp sig. I mallen, som är uppbyggd av fasta svarsalternativ, dokumenteras patientens egen rapportering av bruk av tobak, alkoholkonsumtion, nivå av fysiska aktivitets, matvanor, ordination på tobaksavvänjning och Fysisk aktivitet på Recept (FaR) samt uppföljning av åtgärd. Nedan återfinns stödverktyg som tagits fram för att underlätta både patientsamtal och dokumentation.

Handledning som stöd till dig när du ska ställa frågor till patienter kring levnadsvanor och dokumentera i Hälsobladet.

 

Frågeformulär om levnadsvanor kan användas som stöd när du ska ta upp frågorna med patienten. Kan även lämnas ut i reception alternativt skickas med kallelse hem inför besöket, så att patienten kan fylla i formuläret själv.

Vid diktering i Cosmic kan du ta hjälp av denna dikteringsmall för levnadsvanor.