Landstinget i Östergötland

Hälsofrämjande vårdmiljöer - hur, vad och varför?

Under senare år har mer och mer uppmärksamhet riktats mot vårdmiljöns betydelse och hur den påverkar patienter och deras hälsa och välbefinnande men även för närstående, andra besökare och vårdpersonalen.

Det finns vetenskapligt stöd för att en hälsofrämjande miljö kan ha starka samband med förbättrad hälsa och positiva processer i kroppen, faktorer som kan vara av extra stor betydelse när man är sjuk och nedsatt.

En sammanställning över området hälsofrämjande vårdmiljöer gjordes inom dåvarande Landstinget i Östergötland år 2013. I denna, reviderade upplaga av sammanställningen Hälsofrämjande vårdmiljöer - hur, vad och varför? (pdf, öppnas i nytt fönster), är referenserna uppdaterade och en del nya forskningsrön och angränsande områden är tillagda.

Rapporten är långt ifrån heltäckande. Syftet är dock fortfarande att, på ett överskådligt sätt, belysa området Hälsofrämjande vårdmiljö (HFVM) samt att redogöra för något om dess påverkan på patienter, anhöriga och medarbetare. Men också att visa på angränsande områden av betydelse för vårdmiljön, då området är komplext. Förhoppningen är att rapporten kan används som underlag för hälso- och sjukvårdens verksamheter i arbetet med att förbättra den hälsofrämjande vårdmiljön.

Att arbeta för en hälsofrämjande vårdmiljö handlar först och främst om organisationens kultur. Det handlar om varje enskild ledares och medarbetares syn på vad som är bäst för patienten och vilket ansvar man tar för att bidra till att skapa en så bra och läkande miljö som möjligt, oavsett profession och position i organisationen. 

Hur ska man veta vad patienten upplever i den vårdkultur och vårdmiljö som vi inom hälso- och sjukvården bidrar till att skapa? Hur ser intresset ut för att ta reda på det och hur gör man för att få veta det?  

Tips på mer läsning
Kultur för hälsa, exempelsamling från forskning och praktik.
Statens folkhälsoinstitut, rapport R2005:23.
ISBN 91-7257-359-7.
Kulturen och hälsan, Essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd. Santérus förslag, 2008.
ISBN 978-91-7359-027-3.
Noter om musik och hälsa. T Theorell. Karolinska Institutet University press 2009. ISBN 978-91-85565-22-1.
Kultur för hälsans skull. E Bojner Horwitz. Gothia 2011. ISBN10: 9172057750.
Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik.
Redaktörer: Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén och Töres Theorell.  ISBN: 9789187724046