Landstinget i Östergötland

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Östergötland är medlem i det nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), vars sekretariat finns på Centrum för verksamhetsstöd och utveckling i Linköping. 

Medlem i nätverket HFS

Sedan 2005 är hälso- och sjukvården i Region Östergötland medlem i det nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Nätverket är en del av ett internationellt nätverk som initierades av Världshälsoorganisationen på 1990-talet för att stödja en hälsoorientering av sjukvården i hela världen. HFS-nätverkets verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning.

I samband med Region Östergötlands medlemskap i HFS-nätverket bildades ett Hälsoråd under ledning av hälso- och sjukvårdsdirektören, och tre hälsoprocessledare anställdes. Hälsoprocessledarna arbetar med processtöd i uppbyggnaden, införandet och uppföljningen av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården. De är en resurs- och stödfunktion till samtliga centrum inom hälso- och sjukvården men har organisatorisk tillhörighet till närsjukvården länsdelsvis.

Vad innebär ett hälsofrämjande förhållningssätt och personcentrerad vård?

Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att stödja och stimulera individens förmåga att ta kontroll över sin egen hälsa och förbättra den. Det ”goda mötet” är centralt, det vill säga hur medarbetare genom sitt förhållningssätt kan stärka patientens tillit till den egna förmågan.

Begreppet personcentrerad vård används för att synliggöra att patienten alltid är en person med en unik livssituation med närstående och vardagsliv. I en personcentrerad vård erbjuds patienten att aktivt delta i sin vårdprocess. Genom dialog, respekt, partnerskap och överenskommelse mellan patient och vårdpersonal fattas beslut om bästa vård.

HFS-nätverket har en särskild temagrupp för hälsofrämjande förhållningssätt >>>
 

Prioriterade områden under 2017-2018

Under 2017-2018 har hälso- och sjukvården i Region Östergötland valt att prioritera fem områden inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet: barnperspektivet, hälsofrämjande förhållningssätt/personcentrerad vård, sjukdomsförebyggande arbete avseende levnadsvanor, strategi för fysisk aktivitet i Östergötland och tobaksprevention.

Några exempel på satsningar inom de fem ovanstående områdena är:

Kontakt

 

Linda Karlsson
Hälsoprocessledare
Tel. 010-103 16 03

Elin Glad
Hälsoprocessledare
Tel. 010-104 22 42

 

Hälsoprocessinfo


Aktuellt nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 år 2018 

Äldre nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 år 2017

Nyhetsbrev 2 år 2017

Nyhetsbrev 3 år 2017

Nyhetsbrev 4 år 2017