Landstinget i Östergötland

Läromaterial

Hälsofrämjande och värdeskapande möten i personcentrerad vård

 

Mötet och samtalet med patienten är grunden för all hälso- och sjukvård. Ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt skapar förutsättningar för en professionell och effektiv vård.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt stärker patientens upplevelse av hälsa, välbefinnande och kontroll över sin situation. Patientens motivation och mål tydliggörs i samtalet, som också kan ge kraft att tro på den egna förmågan och stärka känslan av sammanhang. Detta är viktigt för alla patienter, men särskilt viktigt för den som har en kronisk sjukdom.

Begreppet personcentrerad vård används för att synliggöra att patienten alltid är en person med en unik livssituation med närstående och vardagsliv. I en personcentrerad vård erbjuds patienten att aktivt delta i sin vårdprocess. Beslut om bästa vård fattas genom dialog, respekt, partnerskap och överenskommelse mellan vårdpersonal och patient, samt vid behov närstående.

Fungerande kommunikation är en förutsättning för hälsofrämjande och personcentrerade samtal. Förmåga att ta till sig information och kunskap om vad som skapar hälsa kallas hälsolitteracitet. Många patienter har av olika skäl begränsad hälsolitteracitet, som exempelvis kan bero på språksvårigheter eller funktionsnedsättning. Det kan också bero på att patienten upplever situationen som stressfylld, och att hen befinner sig i underläge gentemot vårdgivaren.

Att på olika sätt efterhöra hur patienten tänker och har uppfattat det som sagts är därför av stor vikt. Det ligger till grund för respektfulla möten mellan den professionella experten och patienten, som är expert på sitt eget liv.

Region Östergötland har i samarbete med HFS-nätverket tagit fram ett webbaserat läromaterial för hälsofrämjande möten. Materialets syfte är att inspirera och bidra till att möten i vården blir ännu bättre – oavsett patientgrupp, profession eller verksamhetsområde. 
 

Länk till läromaterial för hälsofrämjande möten (extern länk)
Länk till filmerna om hälsofrämjande möten (extern länk)

 

 

 Figur läromaterial

Läromaterialet är uppbyggt med fyra temaavsnitt som bas. Illustration: Carolina Hawranek

 

 

Varför ska vi jobba hälsofrämjande och värdeskapande?

Omfattande forskning visar att relationen mellan vårdpersonal och patient, eller vårdpersonal och närstående, har stor betydelse. Dels för den enskildes upplevelse av vårdkontakten och dels för tilltron till sig själv.

Mötet påverkar följsamhet, behandling, vårdens resultat och medarbetarnas arbetsmiljö. Därför introduceras läromaterialet som stöd för att utveckla kvaliteten i alla möten inom vården.

Vad innehåller läromaterialet?

Läromaterialet består av fyra teman och är helt självinstruerande. Under varje tema finns instruktioner för hur de olika delarna kan genomföras, och underlag för diskussioner i personalgruppen.

Din enhet kan arbeta med teman i den ordning som passar er bäst.

Mer information om varje tema och praktiska råd för dig som är ansvarig för genomförandet av utbildningen på din enhet finns här (extern länk).

Läs mer om läromaterialet i rapporten nedan:

Hälsofrämjande möten - om ett webbaserat läromedel 
(pdf 73 Kb som öppnas i nytt fönster)

 

 Hälsofrämjande sjukvård