Landstinget i Östergötland

Hälsopedagogiskt forum i Östergötland

Att anpassa sig till långvarig sjukdom, skada eller funktionshinder kan vara en stor utmaning. Utöver medicinsk behandling behövs  kunskap om diagnosen och om vad man själv kan göra för att påverka situationen. Även de närstående påverkas och kan behöva stöd.

Hälsopedagogiskt forum (HPF) använder sig av en modell för patient- och närståendeutbildning där vi utgår från deltagarnas behov och frågeställningar. Deltagarna får träffa andra i liknande situation, personer som har längre erfarenhet, och personal från sjukvården. Detta medför ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Med mer kunskap får deltagarna bättre förutsättningar att påverka sin behandling, rehabilitering och hälsa.

Efter önskemål kan HPF även anordna föredrag och diskussioner kring olika teman. 

Personcentrerad patient- och närståendeutbildning

Personcentrerad patient- och närståendeutbildning (PCU) bygger på ett samarbete mellan vårdpersonal, patienter och/eller närstående med ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som mål.

I den personcentrerade utbildningsmetoden ses erfarenhetsbaserad kunskap som lika viktig som vårdens faktabaserade. Därför leds utbildningarna av ett ”ledarpar” bestående av en vårdpersonal och en erfaren patient eller närstående. Ledarparet utbildas tillsammans i metoden för att gemensamt kunna planera, leda och utvärdera egna PCU. Under ledarutbildningen förbereder paren en egen patient- och närståendeutbildning som genomförs på hemorten. Mer information om utbildningen finner du i den här broschyren >>>

I magasinet Lära och bemästra kan du läsa mer om vad PCU innebär i praktiken.

Du kan läsa mer om personcentrerad patient- och närståendeutbildning och förberedelserna för implementeringen i Region Östergötland i den här rapporten >>>

Nätverket Lära och bemästra

Svenska nätverket Lära och bemästra är ett nätverk där verksamheter från åtta regioner i Sverige ingår. Det bildades 2008 i samarbete med patientorganisationerna.

Nätverket:

  • arbetar med att utveckla vård som stärker och rustar patienter och deras närstående, för att de bättre ska kunna bemästra sin vardag
  • driver och utvecklar kontinuerligt frågor inom området patient- och närståendeutbildning med särskilt fokus på samskapande och likvärdigt samarbete med erfarna patienter/närstående
  • arbetar för att sprida metoden Lära och bemästra till fler verksamheter i Sverige

På Region Skånes hemsida kan du läsa mer om Svenska nätverket Lära och bemästra >>>

 

  

 

 

 

Kontakt

Ingmari Ruth-Knutsson
Tel. 010-103 96 20

Helene Landin
Tel. 010-103 96 15

 

Länktips

1177 finns länktips för dig med funktionshinder.