Landstinget i Östergötland

Hälsopedagogiskt forum i Östergötland

Hälsopedagogiskt forum i Östergötland har arbetat med patient- och närståendeutbildningar, där deltagarnas behov och frågeställningar står i centrum, sedan 2007. Sedan 2018 är HPF:s verksamhet istället inriktad på att utbilda andra i att hålla dessa utbildningar inom Region Östergötland. Efter önskemål kan HPF även anordna föredrag och diskussioner kring olika teman.

Delaktiga patienter

Att anpassa sig till långvarig sjukdom, skada eller funktionshinder kan vara en stor utmaning. Utöver medicinsk behandling behövs kunskap om diagnosen och om vad man som individ själv kan göra för att påverka sin situation. Även närstående påverkas och kan behöva stöd. Genom att vara delaktig i en grupp och utbyta erfarenheter med andra kan vardagen underlättas och livskvaliteten öka.

Lära och bemästra - personcentrerat förhållningssätt i praktiken

Med hjälp av metoden Lära och bemästra utövas ett personcentrerat förhållningssätt i praktiken, vilket främjar patienters och närståendes delaktighet i vården. Metoden skiljer sig från mer traditionella patientutbildningar eftersom den genomförs av vården tillsammans med personer som har egen erfarenhet av att leva med diagnosen/problematiken. Innehållet i utbildningen utformas också till stor del i samråd med deltagarna i den aktuella utbildningsgruppen.

Metoden Lära och bemästra leder till ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte där patienterfarenheter kan återkopplas till vårdverksamheten och tas tillvara i förbättringsarbeten. 

Läs mer om personcentrerad vård i Region Östergötland här >>> 

Vad tycker deltagarna?

De som genomgått utbildningen säger att de har fått mer kunskap för att kunna hantera sina liv och blivit tryggare i sin situation. Erfarenhetsutbytet med andra i liknande livssituation upplevs som mycket givande och kan leda till bättre egenvård och ökad empowerment. Vårdpersonal upplever att utbildningen utgör kompetensutveckling för dem själva samt att patienter och närstående har mer kunskap och känner sig tryggare, vilket leder till färre telefonsamtal och besök.

I magasinet Lära och bemästra kan du läsa mer om hur andra som har provat metoden upplever den >>>


Utbildning för ledarpar

Hälsopedagogiskt forum i Östergötland utbildar ledarpar i metoden Lära och bemästra. Ledarparen består av en person som har samma diagnos eller problematik som deltagarna och en person som arbetar inom vården. Paren utbildas i att gemensamt planera, genomföra och utvärdera egna Lära och bemästra-utbildningar. Datum och plats för ledarutbildningen (fyra tillfällen) planeras i samråd med respektive klinik. Se mer info i broschyren >>> 

Svenska nätverket Lära och bemästra

Svenska nätverket Lära och bemästra är ett nationellt nätverk som

  • bildades 2008 i samarbete med patientorganisationerna
  • består av verksamheter från åtta regioner
  • arbetar med att utveckla vård som stärker och rustar patienter och deras närstående, för att de bättre ska kunna bemästra sin vardag
  • driver och kontinuerligt utvecklar frågor inom området patient- och närståendeutbildning med särskilt fokus på samskapande och likvärdigt samarbete med erfarna patienter/närstående
  • arbetar för att sprida metoden Lära och bemästra till fler verksamheter i Sverige

På Region Skånes hemsida kan du läsa mer om Svenska nätverket Lära och bemästra >>>

 

  

 

 

 

Kontakt

Helene Landin
Tel. 010-103 96 15

 

Länktips

1177 finns länktips för dig med funktionshinder. 

 

Rapport

Förberedelser inför implementering av personcentrerad patient- och närståendeutbildning i Region Östergötland