Landstinget i Östergötland

Rapporter och utvärderingar

Här samlar vi rapporter och utvärderingar som handlar om eller berör området Må bra med kultur. Det är årssammanställningar från Region Östergötland eller andra relevanta rapporter. Må bra med kulturs årsrapporter bygger på ett årshjul som har sin början och slut i mars.

 

Må bra med kultur i Östergötland - sammanfattning av 2018

Under 2018 har det erbjudits Må bra med kultur-aktiviteter i Kisa (under våren), Linköping, Motala, Mjölby och Norrköping. Under våren fanns det 20 aktiviteter (22 grupper) i utbudet och under hösten var det 23 aktiviteter (30 grupper) att välja bland. 360 deltagare anmäldes till Må bra med kultur-aktiviteterna under 2018. 

Särskilda insatser 2018


Ledarutbildning:
Under 2018 gjorde Region Östergötland en särskild satsning  på ledare inom Må bra med kultur. För att kvalitetssäkra verksamheten med kulturaktiviteter som komplement till vård och behandling har både nya och redan etablerade ledare inom Må bra med kultur fått en fortbildning. 19 ledare genomförde fortbildningen under våren 2018.

Kulturrådets översyn: Under året har Kulturrådet på regeringens uppdrag genomfört en nationell översyn av området Kultur och hälsa. Region Östergötland har bidragit i den rapport där myndigheten ger en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar. Östergötland lyfts i rapporten fram som ett gott exempel med Må bra med kulturs hälsofrämjande aktivitetsutbud för patienter. Översynen ger en grund för utökad kunskap om och utveckling av området i Sverige.

Särskild insats inom dans: Försök att utveckla samverkan för dans med tango för personer med Parkinsondiagnos som en fortsättning på Må bra med dans har initierats av Region Östergötland.  Samarbete har sökts med studieförbund, intresseförening/patientförening och Regional utveckling, men tyvärr har inte en modell hittats för att bedriva verksamhet utifrån. Även om det inte är en önskvärd riktning, pausar aktiviteten Må bra med Tango 2019 med förhoppning om nya alternativ framöver.

Datainsamling: De enkäter Region Östergötland har haft genom åren för att följa upp patienter, vårdpersonal och kulturaktörer omarbetas då vi ser att de nuvarande frågorna är mättade. Nu utvecklar vi en fördjupad utvärdering. Påbörjat arbetet för deltagarenkät. Ledarna har under 2018 bidragit med en extra kunskap om deltagare ur ett ledarperspektiv, genom de enkäter de via ledarutbildningen fick besvara.

Utveckling av ungdomsaktiviteter: Från och med hösten 2018 har Må bra med kultur för unga utökats med aktiviteter i skapande, dessa aktiviteter är för både pojkar och flickor.

Må bra med kultur i Östergötland - metod

Rapporten Må bra med kultur i Östergötland 2012-2015 beskriver hur metoden kring Må bra med kultur är uppbyggd, hur verksamheten fungerar och hur den har utvecklats sedan starten 2012.

Rapporten beskriver och analyserar de resultat som har framkommit genom uppföljning av patienter, vårdpersonal och kulturaktörer. Uppföljningarna visar att Må bra med kultur är en hållbar metod som får människor att uppleva ett bättre mående genom kulturaktiviteter.

Även om det finns förbättringsmöjligheter att jobba vidare med är Må bra med kultur i sin första fas implementerad och rapporten lyfter upp några av de framgångsfaktorer som har lett dit:

  • Utgå från det enkla
  • Planera för långsiktighet – bygg in det nya i befintliga och lokala strukturer
  • Involvera de som ska använda metoden

 

Uppsats
Gemenskap som väg till hälsa

Sammanfattning - gemenskap som väg till hälsa

 

Årssammanställningar
Må bra med kultur i Östergötland - sammanfattning av 2017
Må bra med kultur i Östergötland - sammanfattning av 2016
Må bra med kultur i Östergötland 2012-2015

 

Rapporter
EU-projektet On the move, inom det större Erasmus-arbetet "Outreach" handlar om det livslånga lärandet.
Må bra med kultur blev ett av de fem högst rankade projekten av totalt 16 stycken i norden.