Landstinget i Östergötland

Rapporter och utvärderingar

Här samlar vi rapporter och utvärderingar som handlar om eller berör området Må bra med kultur. Det är årssammanställningar från Region Östergötland eller andra relevanta rapporter. Må bra med kulturs årsrapporter bygger på ett årshjul som har sin början och slut i mars.

 

Må bra med kultur i Östergötland - sammanfattning av 2017

Under 2017 har det erbjudits Må bra med kultur-aktiviteter i Kisa, Linköping, Motala, Mjölby och Norrköping. Under våren fanns det 21 aktiviteter (25 grupper) i utbudet och under hösten var det 21 aktiviteter (27 grupper) att välja bland.

359 deltagare anmäldes till Må bra med kultur-aktiviteterna under 2017. Av dessa har 217 personer svarat på enkäten som skickas ut efter aktiviteten, 199 av dem svarade att de hade deltagit. Det kan vara fler som har deltagit, men som inte svarat på enkäten.

Särskilda insatser 2017

2017 har inneburit ett större institutionaliseringsarbete, som berört ekonomi, avtal och juridiska frågor. Detta har skett parallellt med fortsatt implementeringsprocess.

Informationen i den egna organisationen har varit ett fortsatt fokusområde. Under året har webben omarbetats och en satsning har skett på att sända ut informationsmaterial till vården. Det arbete som pågått för att primärvårdens rehabiliteringssamordnare skulle kunna vara patienternas ingång och vårdpersonalens kunskapsbärare har lämnats. Istället fortsätter processen med en bred informationsspridning till medarbetare i vården och under 2017 har därför också målgruppen för direktutskicken breddats.

Antalet aktivitetsserier har utvidgats i sin omfattning från två till tre serier över året. Dessutom hölls en sommaraktivitet på prov på en av orterna, dock som vanligt med en länsövergripande inbjudan. Responsen var god och visade att det finns underlag för fortsatta sommaraktiviteter.

I Må bra med kultur för Unga har Må bra med Dans för tjejer fortsatt. En enkät har via elevhälsa/ungdomshälsa undersökt förbättringsmöjligheter i syfte att utveckla ungdomsspåret. De svar som kom in önskade en senare start på aktivitetsserierna för att fler ska hinna anmälas, likaså önskades aktivitetsserier inom fler kulturuttryck.

Må bra med kultur ingår från och med 2017 i Samordningsförbunden i Östergötlands insatskatalog tillsammans med andra rehabiliterande/förebyggande insatser för medborgaren i Östergötland. Må bra med kultur representerade också Region Östergötland på den årliga välfärdsmässan från Samordningsförbunden.
 

Må bra med kultur i Östergötland - metod

Rapporten Må bra med kultur i Östergötland 2012-2015 beskriver hur metoden kring Må bra med kultur är uppbyggd, hur verksamheten fungerar och hur den har utvecklats sedan starten 2012.

Rapporten beskriver och analyserar de resultat som har framkommit genom uppföljning av patienter, vårdpersonal och kulturaktörer. Uppföljningarna visar att Må bra med kultur är en hållbar metod som får människor att uppleva ett bättre mående genom kulturaktiviteter.

Även om det finns förbättringsmöjligheter att jobba vidare med är Må bra med kultur i sin första fas implementerad och rapporten lyfter upp några av de framgångsfaktorer som har lett dit:

  • Utgå från det enkla
  • Planera för långsiktighet – bygg in det nya i befintliga och lokala strukturer
  • Involvera de som ska använda metoden

 

Uppsats
Gemenskap som väg till hälsa

Sammanfattning - gemenskap som väg till hälsa

 

Årssammanställningar
Må bra med kultur i Östergötland - sammanfattning av 2016
Må bra med kultur i Östergötland 2012-2015

 

Rapporter
EU-projektet On the move, inom det större Erasmus-arbetet "Outreach" handlar om det livslånga lärandet.
Må bra med kultur blev ett av de fem högst rankade projekten av totalt 16 stycken i norden.