Region Östergötland

Östgötakommissionen för jämlik hälsa

På uppdrag av det tidigare Regionförbundet Östsam har en kommission
för folkhälsa (Östgötakommissionen) arbetat under 2013–2014.

Uppdraget formulerades utifrån den Folkhälsopolitiska policyn för Östergötland 2011–2014:

”En Östgötakommission för folkhälsa, skall, enligt modell från WHO:s oberoende kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer, belysa hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektoriellt kunskaps- och erfarenhetsperspektiv. Kommissionen ska utgå från de nationella folkhälsopolitiska målområdena och verka under åren 2012–2014. Kommissionen ska analysera hälsoläget utifrån bl.a. socioekonomiska-, miljö-, genus-, mångfald-/icke-diskriminerings- och livscykelperspektiv. Kommissionen ska föreslå insatser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå som skapar förutsättningar för en bättre hälsa på lika villkor för alla som bor och verkar i Östergötland”.


Östgötakommissionens slutrapport beskriver resultatet av analyser samt rekommendationer till insatser. I kommissionens analys av orsaker till identifierade skillnader i hälsa har fokus varit på ”orsakernas orsaker”, dvs. strukturella faktorer i samhället som påverkar människors
hälsa.

Kommissionens rekommendationer bygger på det samlade kunskapsunderlaget från analyser, litteratur och seminarier som har bedömts av kommissionens deltagare vilka tillsammans representerar en bred tvärvetenskaplig grupp forskare, politiker och tjänstemän.

Östgötakommissionen för folkhälsa - slutrapport