Landstinget i Östergötland

Plattform jämlik hälsa och vård

I februari 2020 startade Region Östergötland upp Plattform jämlik hälsa och vård för att skapa en ökad samordning kring folkhälsofrågorna på strategisk nivå. Plattformen ska bland anant ge stödstrukturer för regionens ledning, styrning och uppföljning för en jämlik hälsa och vård samt bidra till att dubbelarbete undviks.  

 

Hur ska detta göras?

Plattformen ska samordna professionell kompetens inom folkhälsobevakning och sjukvårdsanalys samt strategiskt arbete för jämlik hälsa och vård, och utifrån ett helhetsperspektiv ge 
 • underlag till beslut som leder till jämlik hälsa och vård, samt
 • stöd till förebyggande och främjande insatser. 

Plattform jämlik hälsa och vård ska verka inom alla politikområden och vara en del i arbetet för en hållbar utveckling och Agenda 2030.

I presentationen nedan framgår var i organisationen plattformen hör hemma och vilka medarbetare som ingår i arbetsgruppen respektive styrgruppen.   

 

Uppdrag för Plattform jämlik hälsa och vård

Plattformen har ett antal grunduppdrag och därutöver deluppdrag som fastställs på årsbasis.

Grunduppdrag: 

 • Identifiera och utveckla en systematisk struktur/process för en kontinuerlig folkhälso- och sjukvårdsanalys.
 • Identifiera och utveckla system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av genomförda insatser inom Region Östergötland (struktur, process och utfall) utifrån ett helhetsperspektiv på jämlik hälsa och vård. Detta som grund för behovsanalys inför framtagandet av planeringsförutsättningar för ett långsiktigt arbete.
 • I samverkan med berörda aktörer ta fram en långsiktig strategi för jämlik hälsa och vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser inom Östergötland utifrån identifierade behov och kopplat till den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
 • Ta fram konkreta handlingsplaner för att omsätta strategin.
 • Synkronisera arbetet med andra regionala och nationella processer.
 • Främja samverkan inom Region Östergötland och med andra aktörer.
 • Sprida kunskap om jämlik hälsa och vård.
Deluppdrag för perioden 2020-2021: 
 1. Folkhälsostrategi
 2. Områdesprofilerna för primärvården.
 3. Utveckla en systematisk struktur/process för kopplingen av folkhälsodata och sjukvårdsdata för en kontinuerlig folkhälso- och sjukvårdsanalys.

Kontakt


Maria Elgstrand
Verksamhetschef
Folkhälso- och statistikenheten
Tel. 010-103 06 49