Landstinget i Östergötland

Sexuell och reproduktiv hälsa, HBTQ och STI

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sverige har valt att använda begreppen ”sexuell” och ”reproduktiv” separerade för att tydliggöra att sexualitet inte enbart syftar till att föda barn. Sexuell och reproduktiv hälsa påverkar varje människas personliga relationer och sexuella aktiviteter under hela livet. Området omfattar därför inte enbart den fertila åldern eller familjeplanering.

  • Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, och inte bara frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet.
  • Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner, och inte bara frånvaro av sjukdom.
  • Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.
  • Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma.

Vad står HBTQ för?

HBTQ, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. (Definition: RFSL)

Vad betyder STI?

STI står för Sexually Transmitted Infection, eller sexuellt överförbar infektion på svenska. Begreppet STD används synonymt med STI och står för Sexually Transmitted Disease (sexuellt  överförbar sjukdom).

Samordningsuppdraget i Östergötland

Samordningsuppdraget för sexuell och reproduktiv hälsa, HBTQ och STI i Östergötland har som målsättning att främja sexuell hälsa, minska antalet hiv/STI-fall, samt minska antalet oönskade graviditeter. I uppdraget ingår bland annat att:

  • samverka med Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting,  Socialstyrelsen och andra regioner inom nätverket HFS temagrupp SRHR,
  • nätverka med frivilligorganisationer och lokala enheter som arbetar med STI-frågor, samt
  • förmedla information och samordna utbildningar för våra samverkanspartners såsom Ungdomsmottagningar, Ungdomshälsor och skolsköterskor samt förmedla kunskap och material vid externa besök såsom HVB-hem, Kvinnojourer och boenden för personer i aktivt missbruk.

Kontakta oss gärna om ni vill ha hjälp och stöd med att utveckla och öka kunskapen kring frågor som rör sexuell hälsa.

 

 

 

Kontakt

 

Sari Asa Nikolaisen
Samordnare
Tel. 010-103 03 85

 

Utbildning

E-utbildning i HBTQ