Region Östergötland

Frågor och svar

om rökfria hälso-och sjukvårdsområden


Om du inte hittar svaret på din fråga här nedanför kan du ställa den här >>> 

Varför har det blivit rökfritt inom hälso- och sjukvården i Region
Östergötland?

Att göra hälso- och sjukvården inom Region Östergötland, som är en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, helt rökfri är en naturlig del av utvecklingen mot minskad rökning i samhället. Vi vill förebygga att patienter, medarbetare och besökare ofrivilligt utsätts för tobaksrök.
Vad är ett rökfritt hälso- och sjukvårdsområde?
Rökfritt hälso- och sjukvårdsområde innebär att rökning inte är tillåten varken inomhus eller utomhus. Rökning får ske endast utanför hälso- och sjukvårdens områden.
Vad räknas som hälso- och sjukvårdens områden?
Alla hälso- och sjukvårdens lokaler som sjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker och andra lokaler där vård bedrivs samt administrativa lokaler. I anslutning till hälso- och sjukvårdens utomhusområden kommer det finnas askkoppar med uppmaningen ”Fimpa här”.
E-cigaretten omfattas
E-cigaretten omfattas av riktlinjen för rökfritt hälso- och sjukvårdsområde inom Region Östergötland. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen rekommenderar att alla miljöer som reglerar rökning också omfattar e-cigaretten.
Hur påverkas jag som medarbetare av detta?
För dig som medarbetare gäller att rökning får ske utanför arbetstid och i civila kläder. Samtliga rökkurer försvinner och du får gå utanför hälso- och sjukvårdens områden för att röka.
Vilket stöd ges för att hjälpa medarbetare bli rökfria?
Hälso- och sjukvården kommer även fortsättningsvis att erbjuda tobaksavvänjning för dig som vill ha hjälp med att sluta röka. De 50 första medarbetarna som går hos angivna tobaksavvänjare kan få subventionerad nikotinersättning. Du vänder dig till hälsopedagogerna inom hälso- och sjukvården för information.
Vilket stöd ges för att hjälpa patienterna bli rökfria?
Nikotinläkemedel erbjuds kostnadsfritt för inneliggande patienter. Tobaksavvänjningsstöd erbjuds via tobaksavvänjare i primärvården och tandvården.
Går det att kontrollera att ingen röker inom hälso- och sjukvårdens områden?
Det är chefernas ansvar att medarbetare känner till och följer de riktlinjer och rutiner som finns. Vi kommer inte att inrätta någon kontrollfunktion.  När det gäller patienter, besökare och entreprenörer är det viktigt att de är informerade om tobaksrutinen.
Vilka följder blir det om du som medarbetare inte följer riktlinjen?
Att följa riktlinjen är både ett chefs- och medarbetaransvar. Om du som medarbetare inte följer riktlinjen gäller samma bestämmelser som tidigare, det vill säga att chefen tar ett samtal med dig.
Hur påverkas patienter, anhöriga, besökare och entreprenörer av rökfritt hälso- och sjukvårdsområde?
För patienter, anhöriga, besökare och entreprenörer gäller att rökning sker utanför hälso- och sjukvårdens områden.
Förväntas jag som medarbetare att säga till folk som röker inom hälso- och sjukvårdens område?
Chefer förväntas ta ansvar. För övriga medarbetare är det frivilligt att vänligt påpeka att det är ett rökfritt område.