Landstinget i Östergötland

Tobaksfri operation

Rökare har större risk för komplikationer i samband med operationer, som exempelvis sårinfektioner, försenad sårläkning, utebliven benläkning och livshotande försämring av hjärt-lungfunktionen. 

Ett tillfälligt rökuppehåll i anslutning till en operation minskar riskerna för läkningsproblem hos patienten med cirka 50 procent - både vid planerade och akuta operationer. Därför ska patienter informeras om och ges stöd i att bli tobaksfria inför operation.  

Material om tobaksfri operation

Bild på personalbroschyr Bild på patientbroschyr
För personal
Broschyren Fri från tobak i samband med operation (information för personal) är en introduktion för vårdpersonal som vill stödja patienter att vara tobaksfria i samband med sin operation. Broschyren kan användas vid arbetsplatsträffar eller liknande tillsammans med presentationen på samma tema.
För patient
Broschyren Fri från tobak i samband med operation (information för patienter) vänder sig till patienter som behöver stöd i att vara tobaksfria inför en operation. Det finns även ett informationsmaterial i form av en presentation.

   

Patientbroschyr för beställning

Broschyren för patienter kan beställs via Lina Jarledal Blom. Skicka ett mejl där du anger att det är broschyren "Fri från tobak i samband med operation - information för patienter" som du vill beställa samt hur många exemplar du vill ha.