Landstinget i Östergötland

Gröna korset

 

Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid. Metoden skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker patientsäkerhetskulturen.

Fördelen med Gröna korset är att medarbetare får en ökad kunskap om vilka vårdskador och risker som finns i sin verksamhet och att enheten kan arbetar med förbättringsåtgärder utifrån sina resultat. Genom detta kan patientsäkerheten stärkas.

De första tankarna innan man har provat metodiken brukar vara ”Ska vi verkligen visa upp hur många skador som inträffat? Hur ska personen som orsakat skadan uppleva det? Och vad säger patienterna om de får se detta?”

När man börjar med Gröna Korset är det därför viktigt att grunda diskussionen med vad syftet är, nämligen att genom medarbetarnas engagemang och idérikedom ständigt förbättra verksamheten steg för steg.

En viktig komponent för att snabbt kunna minska antalet tillbud och vårdskador är att uppmuntra identifieringen av risker. Risker markeras med gult vilket kan låta konstigt när strävan ska vara att få en grön dag, men genom att eliminera risker förhindrar man att skador inträffar.

En annan viktig komponent i arbetet är att koda varje risk , tillbud och varje vårdskada. Detta gör dels att det blir enklare att föra statistik över vilka som är de vanligaste händelserna. Samtidigt lyfter det diskussionen till nivån ”varför”, istället för ”vem”.

Diskussionen är den tredje grundkomponenten som avgör framgången med metodiken. Genom att alla inblandade samlas varje dag och analyserar risker och skador tvärprofessionellt tillvaratas kunskapen som finns i organisationen, samtidigt som kraften i förbättringsåtgärderna blir stor.

 

Metoden kommer från industrin men har utvecklats och anpassats till sjukvård på Södra Älvsborgs Sjukhus i Västra Götaland. Idag används Gröna korset på flera sjukhus i Sverige.

Sju steg

Metoden består av sju steg

1. Identifiera risker/tillbud och vårdskador

2. Bedöma allvarlighetsgrad för de risker/tillbud och vårdskador som man identifierat

3. Samla in data och sätta in åtgärder

4. Avvikelseregistrering i Synergi

5. Ta ställning till om patienter/närstående/vårdnadshavare ska vara delaktiga i förbättringsarbetet och efterfråga patienten om eventuella förbättringsförslag

6. Förbättringsarbete planeras och åtgärder utförs

7. Uppföljning av frekvens av skadetyper och insatta åtgärder samt lärande

Skyldigheter vid vårdskada

Enligt patientsäkerhetslagen är vi skyldiga att informera patienten om att en vårdskada har inträffat. Det är verksamhetschefen som är ansvarig för att delge informationen. Vi ska beklaga det inträffade samt informera om vilka åtgärder som vidtagits, information om IVO, patientnämnden och ersättningsmöjligheter för patienten.

Vill din enhet använda Gröna korset?

Region Östergötland önskar få återkoppling om enheten startar med Gröna Korset för att kunna följa utvecklingen samt identifiera goda exempel som kan spridas i organisationen.

Hälso- och vårdutveckling erbjuder stöd vid införandet av Gröna Korset på din enhet. Det är fördel att arbetsgruppen diskuterar vad som kategoriseras som vårdskada och risk/tillbud innan man startar. Om det finns önskemål om utbildning kontakta kontaktperson. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen på denna webbsida.

 

 

Kontakt

Pernilla Nordqvist och Mona Hedestig
Utvecklingsledare
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling 

Telefon: 010-103 39 73
Mobil: 072-713 86 68

E-postadress till Funktionsbrevlådan

 

Så här jobbar vi med Gröna korset:

Ortopediska kliniken US
Hand- och plastikavdelning 53