Landstinget i Östergötland

Gröna korset

 

Gröna korset är en enkel visuell metod för att i sjukvården dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid. Metoden skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker patientsäkerhetskulturen.

På dessa sidor kan du som medarbetare eller chef hitta information om metoden, verktyg, utbildningar och kontaktvägar om du behöver stöd eller har frågor. Se vänsterspalten.

Patienterna ska vara i goda händer när de vårdas hos oss. Syftet med Gröna korset är att visualisera risker, tillbud och skador för att göra vården säkrare. Det skapar ökat patientsäkerhetsmedvetande hos medarbetare och chefer när vi diskuterar det vi ser och tillsammans försöker hitta förbättringar. Detta påverka patientsäkerhetskulturen. Det bidrar till systematik i patientsäkerhetsarbetet och hjälper till att identifiera, prioritera och initiera förbättringsarbeten. Det är ett sätt att ta till vara medarbetarnas engagemang och idérikedom i att ständigt förbättra verksamheten steg för steg.

Skador är allt oönskat som drabbar patienten i kontakt med vården och vårdskada är om man i vården kunnat undvikit skadan genom att göra på annat sätt. För defenitioner se under "steg för steg" i vänsterspalten.

En viktig komponent för att snabbt kunna minska antalet tillbud och vårdskador är att hitta risker. Risker markeras med gult i korset och genom att eliminera risker förhindrar man att skador inträffar. Ett gult kors tyder på en en stor riskmedvetenhet och det är mycket bra.  I Gröna korset registreras alla skador, allt som drabbat patienten, vid daglig avstämning och det inträffade dokumenteras. Vid senare genomgång av inträffade skador definieras om skadan skulle ha gått att undvika eller inte, alltså vårdskada eller skada. (Nytt sedan januari 2019)

En ytterligare komponent i arbetet är att gruppera varje risk , tillbud och varje skada utifrån vad som hänt med patienten. Detta gör dels att det blir enklare att föra statistik över vilka som är de vanligaste händelserna. Samtidigt lyfter det diskussionen till nivån ”varför”, istället för ”vem”.

Diskussionen är en grundkomponenten som avgör hur framgångsrik med metodiken blir. Genom att alla inblandade samlas varje dag och analyserar risker och skador tvärprofessionellt tillvaratas kunskapen som finns i organisationen, samtidigt som kraften i förbättringsåtgärderna blir stor.

 Metoden kommer från industrin men har utvecklats och anpassats till sjukvård på Södra Älvsborgs Sjukhus i Västra Götaland. Idag används Gröna korset på flera sjukhus i Sverige.

Sju steg

Metoden består av sju steg, se vänsterspaltens rubrik "Steg för steg" för detaljerad information. 

Prioriteringar

Inom Region Östergötland ska alla vårdande enheter börja med Gröna korset och det finns utbildade kontaktpersoner inom varje centrumstab för stöd i införandet, se lista i vänsterspalten.

I  HSLG 2017-11-15 beslutades om införande av gröna korset på alla vårdenheter. I HSLG 2018-02-02 beslutades att införande i dygnetrunt verksamhet ska prioriteras. Stora delar av slutenvården, i både somatisk och psykiatrisk vård, har infört metoden. Vissa mottagningar har startat och fler är på gång.  

Mål under 2018: alla vårdavdelningar ska ha påbörjat dagliga avstämningsmöten kring Gröna korset

Mål under 2019: alla enheter inom primärvård, diagnostikcentrums verksamheter, mottagningar och övrig öppenvård ska ha avstämningsmöten utifrån Gröna korset. 

Mål under 2020: Folktandvården ska ha avstämningsmöten utifrån Gröna korset.

Skyldigheter vid vårdskada

Enligt patientsäkerhetslagen är vi skyldiga att informera patienten om att en vårdskada har inträffat. Det är verksamhetschefen som är ansvarig för att delge informationen. Vi ska beklaga det inträffade samt informera om vilka åtgärder som vidtagits, information om IVO, patientnämnden och ersättningsmöjligheter för patienten.

 

 

 

 

Kontakt

Mona Hedestig,  Yvonne R Johansson
Utvecklingsledare
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling 

Telefon: 010-104 22 81
Mobil: 072-547 49 20

E-postadress till Funktionsbrevlådan

 

Så här jobbar vi med Gröna korset:

Hand- och plastikavdelning 53

     Psykiatri ViN