Landstinget i Östergötland

Gröna korset

Aktuellt:Grönakorset utbildningstillfället 15 april flyttas till 8 september eftersom personalresurser behövs för att hantera Coronasituationen. Även seminarier om Gröna korset i varje länsdel under maj månad ställs in. 

 

 

Gröna korset är en enkel visuell metod för att i vården identifiera risker, tillbud och skador i realtid. 

Genom att varje dag stämma av om risker, tillbud eller skador inträffat och genom att färglägga dagens datum görs vi uppmärksamma på vad vi ska vara observanta på och hur vi kan förebygga att skador inträffar. Diskussionen lyfts till "varför" händelsen inträffat och "vad/hur" man kan förbättra.  Fokus ligger inte på "vem" som varit involverad. Genom att göra detta tvärprofessionellt tillvaratas den kunskap som finns samtidigt som kraften i förbättringsåtgärderna blir stor. Ett gult kors tyder på en stor riskmedvetenhet.

Metoden bidrar till systematik i patientsäkerhetsarbetet och stärkt patientsäkerhetskultur. 

Definitioner

Risk är möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.

Tillbud är oförutsedd, hotande händelse som lätt kunnat utveckla sig till en olycka.

Skada är lidande, obehag, kroppsligt eller psykiskt ogynnsam händelse eller sjukdom, samt dödsfall som uppstått vid kontakt med hälso- och sjukvården och som inte beror på underliggande sjukdom/trauma.

Vårdskada är lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

 

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp beslutade 2017-11-15 om att införa Gröna korset på alla vårdande enheter. Det finns en handlingsplan för införandet i Region Östergötland. Länk >>

 

Metoden kommer från industrin men har utvecklats och anpassats till sjukvård på Södra Älvsborgs Sjukhus i Västra Götaland. Idag används Gröna korset på flera sjukhus i Sverige.

 

 

 

 

Kontakt

 

Mejla gärna till vår funktionsbrevlåda eller ta kontakt med någon av oss som arbetar med Gröna korset.

 

Mona Hedestig
Utvecklingsledare
Tel. 010-104 22 81

Yvonne Johansson
Utvecklingsledare
Tel. 010-103 16 86

Så här jobbar vi med Gröna korset:

Hand- och plastikavdelning 53