Landstinget i Östergötland

Gröna korset

 

Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid. Metoden skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker patientsäkerhetskulturen.

Syftet med Gröna korset är att visualisera risker, tillbud och skador för att göra vården säkrare för patienter. Det skapar ökat patientsäkerhetsmedvetande hos chefer och medarbetare och påverka patientsäkerhetskulturen. Det bidrar till systematik i patientsäkerhetsarbetet och hjälper till att identifiera, prioritera och initiera förbättringsarbeten. Det är ett sätt att ta till vara medarbetarnas engagemang och idérikedom i att ständigt förbättra verksamheten steg för steg.

 Genom avstämningar i Gröna korset får medarbetare en ökad kunskap om patientsäkerhet, vilka vårdskador och risker som finns i den egna verksamhet och blir delaktiga i förslag till vad som behöver åtgärdas och hur enheten kan arbetar med förbättringsåtgärder utifrån sina resultat. Genom detta kan patientsäkerheten stärkas.

Skador är allt oönskat som drabbar patienten i kontakt med vården och vårdskada är om man i vården kunnat undvikit skadan genom att göra på annat sätt. För defenitioner se under "steg för steg" i vänsterspalten.

En viktig komponent för att snabbt kunna minska antalet tillbud och vårdskador är att hitta risker. Risker markeras med gult i korset och genom att eliminera risker förhindrar man att skador inträffar. Ett gult kors tyder på en en stor riskmedvetenhet och det är mycket bra.  I Gröna korset registreras alla skador, allt som drabbat patienten, vid daglig avstämning och det inträffade dokumenteras. Vid senare genomgång av inträffade skador definieras om skadan skulle ha gått att undvika eller inte, alltså vårdskada eller skada. (Nytt sedan januari 2019)

En ytterligare komponent i arbetet är att gruppera varje risk , tillbud och varje skada utifrån vad som hänt med patienten. Detta gör dels att det blir enklare att föra statistik över vilka som är de vanligaste händelserna. Samtidigt lyfter det diskussionen till nivån ”varför”, istället för ”vem”.

Diskussionen är en grundkomponenten som avgör hur framgångsrik med metodiken blir. Genom att alla inblandade samlas varje dag och analyserar risker och skador tvärprofessionellt tillvaratas kunskapen som finns i organisationen, samtidigt som kraften i förbättringsåtgärderna blir stor.

 Metoden kommer från industrin men har utvecklats och anpassats till sjukvård på Södra Älvsborgs Sjukhus i Västra Götaland. Idag används Gröna korset på flera sjukhus i Sverige.

Inom Region Östergötland har införandet prioriterats i ordningen nedan. Stora delar av slutenvården, i både somatsik och psykiatrisk vård, har infört metoden. Vissa mottagningar har startat och fler är på gång.  

1/ Slutenvård

2/ Mottagningar och övrig öppenvård

3/ Primärvårdscentrum och Diagnostikcentrum

4/ Folktandvården

Sju steg

Metoden består av sju steg

1. Identifiera risker/tillbud och skador

2. Bedöma allvarlighetsgrad för de risker/tillbud och skador som man identifierat

3. Samla in data och sätta in åtgärder

4. Avvikelseregistrering i Synergi

5. Ta ställning till om patienter/närstående/vårdnadshavare ska vara delaktiga i förbättringsarbetet och efterfråga patienten om eventuella förbättringsförslag

6. Förbättringsarbete planeras och åtgärder utförs

7. Uppföljning av frekvens av skadetyper och insatta åtgärder samt lärande

Skyldigheter vid vårdskada

Enligt patientsäkerhetslagen är vi skyldiga att informera patienten om att en vårdskada har inträffat. Det är verksamhetschefen som är ansvarig för att delge informationen. Vi ska beklaga det inträffade samt informera om vilka åtgärder som vidtagits, information om IVO, patientnämnden och ersättningsmöjligheter för patienten.

Vill din enhet använda Gröna korset?

Inom Region Östergötland rekommenderas alla vårdande enheter att börja med Gröna korset och det finns utbildade kontaktpersoner inom varje centrumstab för stöd i införandet, se lista i vänsterspalten.

 

 

Kontakt

Pernilla Nordqvist, Mona Hedestig eller Yvonne R Johansson
Utvecklingsledare
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling 

Telefon: 010-104 22 81
Mobil: 072-547 49 20

E-postadress till Funktionsbrevlådan

 

Så här jobbar vi med Gröna korset:

Ortopediska kliniken US
Hand- och plastikavdelning 53