Region Östergötland

Riskanalys

Riskanalys är ett sätt att arbeta med riskområden gällande patientsäkerhet eller inför förändringar av olika slag. Vid riskanalysen granskas ett bestämt område för att identifiera risker och ta fram åtgärdsförslag för att minska eller undanröja riskerna. 

Patientsäkerhet är ett komplext kunskapsområde och det finns ofta flera olika orsaker till att en patienten drabbas av en vårdskada. Genom att systematiskt identifiera och analysera orsaker till risker och vårdskador ökar lärandet i organisationen och det riskförebyggande arbetet stärks.

Riskanalyser görs i första hand inom den egna kliniken eller centrumet, men kan utföras av Verksamhetsutveckling vård och hälsa (VVH) när det gäller större regionövergripande riskanalyser.

Riskanalyser görs på ett strukturerat sätt enligt stegen i SKR:s handbok Riskanalys och händeseanalsy. Handboken hittar du i Sveriges Kommuner och Regioners webbutik >>>

                       

 

Roller och ansvar

Här beskrivs vilka roller som bör ingå i riskanalysen, och vilket ansvar de olika rollerna har. En person kan ha flera roller: en analysledare kan till exempel också vara dokumentationsansvarig. 

Uppdragsgivare

Uppdragsgivaren initierar riskanalysen och beskriver uppdraget i en uppdragsdialog. Mall för uppdragsbeskrivning finns i SKR:s webbutik. Uppdragsgivaren bör vara en chef med mandat att fatta beslut om de åtgärder som föreslås i analysen och förväntas ge respons på resultatet till rapporten. Personen ansvarar också för spridning och lärande i organisationen samt uppföljning av genomförda åtgärder på längre sikt.

Uppdragsgivare för större och/eller regionövergripande analyser hänvisas till Stöd- och serviceportalen på Region Östergötlands intranät. 

Analysteam och analysledare

En riskanalys leds av en analysledare och genomförs av ett analysteam där minst en person har kunskap om analysmetoden. Övriga personer i gruppen bör ha specialkunskap om den process som ska analyseras (verksamhetssakkunniga). Analysteamet bör vara multiprofessionellt och sammansatt av personer som arbetar i olika delar av den process som analyseras. Ibland kan även patienter eller anhöriga ingå i analysteamet. Det är viktigt att teammedlemmarna kan närvara vid alla möten och endast i undantagsfall ersättas av någon annan. Kom ihåg att utse en person till att vara dokumentationsansvarig. 

Kontakt

Hör gärna av dig till vår funktionsbrevlåda om du har frågor eller funderingar kring metod och tillämpning.