Region Östergötland

Rapporter 2010

Utvärderingsrapporten

Utvärderingsrapport Tobaksfri inför operation
(pdf 591 Kb som öppnas i nytt fönster)
Projekt Tobaksfri inför operation har drivits inom Landstinget i Östergötland mellan åren 2007-2010. Målen för projektet har framförallt varit att utveckla både struktur och samverkan för det tobakspreventiva arbetet. Utvärderingen, som har genomförts i syfte att få kunskap inför det fortsatta utvecklingsarbetet, bygger bland annat på fokusgrupper med berörda medarbetare.

Fokusgruppsdeltagarna menar att projektet har bidragit till att synliggöra tobaksfrågan, att skapa strukturer för samarbete och att engagera medarbetarna. Samtidigt menar man att projektet varit otydligt, att förankringen varit bristfällig och att projektomfattningen varit för stor. Ett arbetsområde i projektform kräver tydlighet.


Rapporten folkhälsa och socialantropologi

Folkhälsa och socialantropologi
(pdf 136 kb som öppnas i nytt fönster)

Denna rapport är baserad på erfarenheter från deltagandet i två kurser vid avdelningen för Hälsa och samhälle, institutionen för Medicin och hälsa vid Linköpings universitet, år 2009/10. Kurserna ingår i ett internationellt Mastersprogram, Health and Society. Rapporten innehåller samlade funderingar och reflektioner av teorier och praktiska exempel från filosofer, socialantropologer och medicinare som funnits intressanta ur ett folkhälsoperspektiv. Underlaget utgörs till största delen av tillgänglig kurslitteratur. Det kan förstås ses som en brist men meningen har inte varit att göra en strikt vetenskaplig eller heltäckande analys av befintlig litteratur. Det har i stället varit ett sätt att knyta ihop olika teorier och tankar som funnits betydelsefulla i arbetet att beskriva östgötarnas hälsa.

 

Bild på rapporten Om skolbarns hälsa i Östergötland
Rapport 2010:2 Om skolbarns hälsa i Östergötland
(pdf 1,4 Mb som öppnas i nytt fönster)
Hösten 2009 genomförde Statistiska centralbyrån en landsomfattande kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa på uppdrag av regeringen. Alla elever i grundskolans år 6 och 9 fick svara på en enkät. Resultaten från enkätundersökningen presenteras i tabellform. Varje tabellavsnitt inleds med en presentation av ursprungsfrågan som ställdes i enkäten och några exempel på statistiskt säkerställda skillnader mellan kommunerna, mellan pojkar och flickor och mellan år 6 och 9.

Bild på rapporten Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar

Rapport 2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar (pdf 180 kb som öppnas i nytt fönster)

Karies är en folksjukdom som drabbar en stor del av den svenska befolkningen. Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland, följs upp fortlöpande.  I rapporten har man följt barn födda år 2000 och ungdomar födda år 1987 och studerat vilka som utvecklade karies under perioden 2003 till 2006. Rapporten belyser sambanden mellan kariesutveckling och socioekonomiska förhållanden respektive frekvent flyttning. Rapporten tar också upp strategier för att tidigt identifiera barn och ungdomar som löper risk att utveckla karies, och hur man ska kunna nå dem med förebyggande insatser.

 

 

Bild på rapporten Att växa upp i Östergötland Bild på rapporten Mitt i livet i Östergötland Bild på rapporten Att åldras i Östergötland

Att växa upp i Östergötland
0-24 år (pdf 1,56 Mb)

De allra flesta barn och unga i Östergötland mår bra, men det finns skillnader. Rapporten ger en bild av hur det är att växa upp i Östergötland och vilka livsvillkor som påverkar livsstil och hälsa alltifrån den gravida familjen till unga vuxna.

Mitt i livet i Östergötland
25-64 år (pdf 2,08 Mb)

Hälsofrämjande faktorer ger möjligheter till bättre hälsa och motståndskraft. De flesta vuxna östgötar mår bra men det finns grupper som har sämre förutsättningar. Rapporten beskriver livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos östgötarna i åldern 25-64 år.

Att åldras i Östergötland
65 år och äldre (pdf 1,87 Mb)

Andelen äldre i befolkningen har ökat och förväntas öka ytterligare i Östergötland, precis som i övriga landet. Detta är bland annat tack vare den ökade medellivslängden, det stora antalet barn som föddes på 40-talet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Rapporten beskriver livsvillkor, levnadsvanor och hälsoutfall bland äldre i Östergötland.