Region Östergötland

Rapporter 2011

 

Arbete, arbetslöhet och hälsa i Östergötland Arbete, arbetslöshet och hälsa i Östergötland (pdf 1 Mb)
Uppgifterna som redovisas i informationsbladet lyfter speciellt fram skillnader i hälsa mellan gruppen arbetslösa och personer som har ett arbete. Naturligtvis är det många andra faktorer i och runt arbetslivet som påverkar människors hälsa och välmående, men underlaget visar tydligt att tillgången till en sysselsättning är en stark friskfaktor.
rapporten Narkotikakartläggning Östergötland 2009 Narkotikakartläggning Östergötland 2009 (pdf 2 Mb)

Narkotikakartläggning Östergötland 2009 är ett samarbete mellan länets kommuner, länsstyrelsen, polismyndigheten, kriminalvården och Landstinget i Östergötland. För tredje gången skattades antalet narkotikamissbrukare i länet där bland annat kan en oroande ökning bland yngre kan ses.
Bild på rapporten Skolbarnshälsa i Östergötland Rapport 2011:2 Om skolbarns hälsa i Östergötland – fem dimensioner av psykisk hälsa (Pdf 754 Kb)
Hösten 2009 genomförde Statistiska centralbyrån en landsomfattande kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa på uppdrag av regeringen. Alla elever i grundskolans år 6 och 9 fick svara på en enkät.

Resultaten från undersökningen har tidigare presenterats på Folkhälsoinstitutets hemsida i så kallade rosdiagram. Rosdiagrammen visar fem dimensioner av psykisk hälsa. Varje dimension bygger på resultat från flera frågor i enkäten. I denna rapport redovisas vilka frågor som ingår i respektive dimension och resultat för varje fråga för Östergötland och dess 13 kommuner. Resultaten från enkätundersökningen presenteras i tabellform.

Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 2004-2010

Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2010
(pdf 362 Kb)

Tandhälsodata för barn och ungdomar har sammanställts varje år sedan 1994. Rapporten beskriver utvecklingen av tandhälsan hos barn och ungdomar under perioden 1994-2010.

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2010

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2010
(pdf 340 kb)

Rapporten innehåller översikt över tandhälsoläget i länet respektive de 13 kommunerna 2010. Rapporten beskriver också andelen barn och ungdomar som har undersökts, fördelning folktandvård och privat tandvård, tobaksbruk och flouridhalt i dricksvatten.

Slutrapport stimulansmedel tobaksuppdraget Slutrapport stimulansmedel Tobaksuppdraget 2008-2010
 (pdf 209 Kb)
Landstinget i Östergötland ansökte om och erhöll Stimulansmedel för ökad tobaksavvänjning, från Statens Folkhälsoinstitut under år 2009 - 2010 för att intensifiera arbetet med tobaksavvänjning. Syftet med satsningen var att förstärka, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland. Här kan du läsa slutrapporten från satsningen.
Slutrapport samverkansprojekt TUM

Populärvetenskaplig version av slutrapport (2 Mb)
(Önskas populärversionen i trycktformat kontakta fhc@regionostergotland.se)

Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan(pdf 1 Mb)

Utvärderingsrapport (444 Kb) innehåller bland annat fokusgruppsintervjuer med medarbetare på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan.

Landstinget i Östergötland bedrev under tidsperioden 2009-2010 ett projekt: Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan (TUM), med syfte att initiera, genomföra och följa upp tobakspreventiva insatser på länets Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan (UM/UH). Det övergripande målet med projektet var att medarbetarna vid UM/UH skulle börja arbeta tobakspreventivt för att på sikt öka andelen tobaksfria ungdomar och unga vuxna i länet. Projektet finansierades av Tobaksuppdraget, Statens folkhälsoinstitut (FHI).

Rapporten Tonårstid Tonårstid – Om barn och unga mellan 13 och 18 år  (pdf 1 Mb)

I Östergötland bor ungefär 32 000 tonåringar. De tillhör den digitala generationen som umgås genom sociala medier.
Rapporten Både ung och vuxen Både ung och vuxen – Om unga mellan 19 och 24 år (pdf 1 Mb)

Unga vuxna idag är en heterogen grupp med olika förutsättningar. Det finns 39 000 unga vuxna i Östergötland som ska ta klivet in i vuxenlivet med allt vad det innebär av studier, jobb och eget boende.
Rapporten Nu börjar livet Nu börjar livet - Om den gravida familjen till femåringen (pdf 972 Kb)

Under 2010 föddes drygt 5 000 barn vid länets sjukhus, vilket är fler än på länge. I rapporten beskrivs livsvillkor och hälsa bland de yngsta i Östergötland.
Rapporten Vi börjar skolan

Vi börjar skolan – Om barn mellan 6 och 12 år  (pdf 1Mb)

Det finns ungefär 31 000 barn mellan 6 och 12 år i Östergötland. Barnens varierande förutsättningar ger olika tillgång till en aktiv fritid och en god hälsa.

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009

Rapport 2011:1 Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009
(pdf-dokument 1 Mb som öppnas i nytt fönster )
Tandhälsan förbättras hos barn och ungdomar i Sverige. Orsakerna till att karies uppstår är väl kända och möjliga att påverka. Ändå försämras tandhälsan i vissa områden i  Östergötland.

Tandhälsa hos barn har ett tydligt samband med socioekonomiska förhållanden och ojämlikheten ökar jämfört med tidigare studier. Rapporten visar geografiskt vilka områden som har den lägsta socioekonomin och de största problemen med dålig tandhälsa hos barn och ungdomar.