Region Östergötland

Rapporter 2013

Rapporten Socioekonomi och tandhälsa

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2012
Tandhälsan förbättras hos barn och ungdomar i Sverige. Orsakerna till att karies uppstår är väl kända och möjliga att påverka. Ändå försämras tandhälsan i vissa områden i  Östergötland.

Tandhälsa hos barn har ett tydligt samband med socioekonomiska förhållanden och ojämlikheten ökar jämfört med tidigare studier. Rapporten visar geografiskt vilka områden som har den lägsta socioekonomin och de största problemen med dålig tandhälsa hos barn och ungdomar.

rapporten resurser till tobaksavvänjning

Resurser till tobaksavvänjning – uppföljning 2013 (pdf 1 Mb)
I februari 2013 genomfördes en enkät till landstingets tobaksavvänjare (totalt 77 st) med frågor om arbetet med tobaksavvänjning; utbildning, tid, dokumentation, andel tobaksfria patienter och utvecklingsmöjligheter. 

Rapporten tandhälsan hos barn och ungdomar Tandhälsan hos barn och ungdomar
(pdf 590 Kb) Rapporten innehåller översikt över tandhälsoläget i länet respektive de 13 kommunerna 2012. Rapporten beskriver också andelen barn och ungdomar som har undersökts, fördelning folktandvård och privat tandvård, tobaksbruk och flouridhalt i dricksvatten.
Rapporten uppföljning av tandhälsan Uppföljning av tandhälsan (pdf 1 MB) Tandhälsodata för barn och ungdomar har sammanställts varje år sedan 1994. Rapporten beskriver utvecklingen av tandhälsan hos barn och ungdomar under perioden 1994-2012.
Rapporten Hälsofrämjande vårdmiljö Hälsofrämjande vårdmiljö (pdf 766 Kb) en  sammanställning som överskådligt belyser området Hälsofrämjande vårdmiljö, HFVM, och beskriver dess påverkan på patienter, anhöriga och medarbetare. För den fysiska miljöns betydelse utgår forskningen idag mer från arkitektur- och designområdet, ”Evidensbaserad design”, än från hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården beskrivs området ur omsorgsperspektivet och utifrån sjuksköterskors ansvarsområde men då i termer av den fysiska vårdmiljön. Det har varit svårt att hitta litteratur just utifrån det hälsofrämjande perspektivet. I rapporten ställs också övergripande kring Landstinget i Östergötlands organisation och arbete med den hälsofrämjande vårdmiljön.
Folkhälsoatlas övervikt och fetma

Folkhälsoatlas - övervikt och fetma sydöstra sjukvårdsregionen 2012
(pdf 3 Mb) Syftet med denna folkhälsoatlas är att skapa en regional samlad bild för Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län kring förekomst av och insatser mot, övervikt och fetma. Underlaget är tänkt att stimulera till utbyte och samarbete kring förbättringsarbeten och forskning i regionen.

Rapporten Projektet kultur och hälsa i Östergötland Projektet Kultur och hälsa i Östergötland (pdf 668 Kb) Uppdraget Kultur och hälsa i Östergötland pågick som projekt från augusti 2011 till november 2012, på initiativ av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Målgruppen utgörs av patienter och medarbetare med lättare psykisk ohälsa. Det övergripande arbetet, syftar till att verka för att kultur och hälsa blir en naturlig del av hälso- och sjukvårdens arbete samt att arbetet sker i samverkan med andra samhällsaktörer. Från och med december 2012 är Kultur och hälsa en ordinarie verksamhet inom Landstinget i Östergötland.