Landstinget i Östergötland

Rapporter 2017

Narkotikakartläggning 2017

I denna rapport ingår resultat av 2017 års narkotikakartläggning, resultat från ungdomsenkäten Om mig och kommunala avloppsmätningar. Dessa resultat har kompletterats med nationella data från enkäten Hälsa på lika villkor och från dödsorsaksregistret. Regionala data från polismyndigheten, data från Smittskyddsenheten och Rättmedicinalverket.

Kortrapport 2017:1 - Psykisk hälsa i sydvästra sjukvårdsregionen
Denna kortrapport ger en sammanfattande bild av den självskattade psykisk hälsa i Jönköping, Kalmar och Östergötland från 2015/16.

Psykisk hälsa i sydöstra sjukvårdsregionen

Under hösten 2015 och 2016 genomfördes en enkätundersökning i sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping och Kalmar län) med syfte att kartlägga självrapporterad psykisk hälsa och vårdbehov för psykiska besvär.

 

Uppföljning av tandhälsan hos barn och unga i Östergötland 1994-2016

Tandhälsodata för barn och ungdomar har sammanställts varje år sedan år 1994. Rapporten omfattar tandhälsans utveckling hos barn och unga, tobaksbruk, smärta i käkar och ansikte samt en överblick över migrationen till Sverige år 2016.

Tandhälsan hos barn och unga i Östergötlands kommuner 2016

Rapporten ger en översikt över tandhälsoläget i Östergötlands 13 kommuner och i länet som helhet. Rapporten beskriver andelen barn och unga som har undersökts i tandvården, fördelningen mellan folktandvård och privat tandvård, fluorhalten i dricksvattnet, tobaksbruk samt smärta i käkar och ansikte.