Region Östergötland

Rapporter 2019

Har hälsan blivit bättre? Folkhälsorapport 2019
I den här rapporten presenteras utvecklingen över tid gällande fyra områden: livsvillkor, levnadsvanor, psykisk hälsa och äldres hälsa. Folkhälsorapporten visar bland annat att hälsan blir bättre, men inte för alla och skillnaderna mellan olika grupper är stora.

Narkotikaspår i avloppsvatten och narkotikakartläggning i Östergötland 2019
Mätningarna visar att det finns narkotikamissbruk i samtliga kommuner i Östergötland. Liksom föregående år är cannabis vanligast förekommande. 

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och unga i Östergötland 2018
Tandhälsan hos barn och unga i Sverige har genom åren stadigt förbättrats men är ojämnt fördelad mellan barn och unga som bor i socioekonomiskt starka respektive svaga områden.

Uppföljning av tandhälsan hos barn och unga i Östergötland 1994-2018
Rapporten är en kombination av ”Uppföljning av tandhälsan hos barn och unga i Östergötland” och  ”Självupplevd tandhälsa hos 19-åringar i Östergötland”.  Den syftar till att ge en överskådlig bild av tandhälsan och dess utveckling över tid. I 2018 års rapport har den epidemiologiska åldern för 9-åringar utgått.

Puls på röntgen - erfarenheter från ett pulsprojekt på Universitetssjukhuset i Linköping
I den här rapporten beskrivs genomförandet och upplevelser av PULS-konceptet för medarbetare på Röntgenkliniken vid US i Linköping. PULS bestod av ett 12 veckors-koncept där deltagarna erbjöds att träna med en pulssensor 2-3 gånger/vecka, på 65 procent av maxpuls under minst 20 minuter.