Region Östergötland

Terminologi och informatik


Termgruppen vid Region Östergötland är en funktion som arbetar regionövergripande med terminologi och informatik. Organisatoriskt är Termgruppen en del av verksamhetsområdet Verksamhetsutveckling vård och hälsa (VVH) inom Centrum för verksamhetsstöd och utveckling (CVU).
 
Termgruppens uppdrag är att verka för regiongemensam terminologi och informationsstruktur i vårddokumentationen, både tvärprofessionellt och yrkesspecifikt. Enhetlig terminologi och informationsstruktur förbättrar möjligheterna att utbyta vårdinformation, möjliggör uppföljning och kvalitetssäkring, minskar risken för missförstånd och bidrar till att information kan återanvändas i större utsträckning.

Termgruppen arbetar på beställning av verksamheten i Region Östergötland, t.ex. enskilda kliniker, IT-förvaltningen, regionledningen eller regionövergripande utvecklingsprojekt. Verksamhetens underlag bearbetas av Termgruppen i samarbete med uppdragsgivaren och andra intressenter. Beslut om resulterande termer, beskrivningar och dokumentationsstruktur fattas av Termgruppen. I mer komplexa fall fattas besluten av objektägarna för Patientjournalen i Region Östergötland

Termgruppen utgör en av funktionerna i Region Östergötlands centrala arbete kring journalinnehåll. Den strategiska inriktningen beskrivs i Strategi för vårddokumentation i Region Östergötland.

För frågor och beställningar till oss se avsnittet Beställningar till Termgruppen.