Region Östergötland

Terminologi och informatik för vården

Termgruppen vid Region Östergötland arbetar regionövergripande med terminologi och informatik för vården. Uppdraget är att verka för regiongemensam terminologi och informationsstruktur i vårddokumentationen, både tvärprofessionellt och yrkesspecifikt. Enhetlig terminologi och informationsstruktur förbättrar möjligheterna att utbyta vårdinformation, möjliggör uppföljning och kvalitetssäkring, minskar risken för missförstånd och bidrar till att information kan återanvändas i större utsträckning.

 

Termsamlingar för vården i Östergötland


Termer i patientjournalen

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Förteckning uppdateras i slutet av varje månad. Filen presenteras i pdf-format och för att söka i filen använder du kortkommandot "ctrl+f". Det finns termer som är under bearbetning och som därför ännu inte syns i termförteckningen. Vid frågor kontakta Termgruppen via funktionsbrevlådan termgruppen@regionostergotland.se.