Landstinget i Östergötland

Våld i nära relationer

Våld i en nära relation är ett allvarligt samhällsproblem som framförallt drabbar kvinnor och barn och som får både sociala, ekonomiska, psykiska och hälsomässiga konsekvenser.

Att minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och en HBTQ-fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper.

Personer utsatta för våld i nära relationer söker ofta hälso- och sjukvården för akut vård av skador men också indirekt för olika fysiska, psykiska eller psykosomatiska symtom. De kommer exempelvis till primärvården, psykiatrin, akutvården, tandvården och mödrahälsovården. Det är därför viktigt att det finns en bred och länsövergripande beredskap för det medicinska och psykosociala omhändertagandet av våldsutsatta personer.

Hälso- och sjukvårdens ansvar är att:

  • upptäcka personer som utsatts för våld
  • behandla skador och symtom
  • dokumentera skador
  • informera och motivera till stödinsatser
  • samverka och hänvisa till adekvat instans
  • anmäla till socialtjänsten om misstanke finns att barn far illa


SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Riktlinje för våld i nära relationer - Region Östergötland

Vårdprocessprogram för könsstympning - Region Östergötland

För dig som möter våldsutsatta personer >>>

 

 

Kontakt
Karolin Olstam
Samordnare
Tel. 010-103 71 32

Caroline Sjödell
Utredare
Tel. 010-103 04 05


Vad är våld i nära relation?
”Med våld menas varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Per Isdal, Alternativ til vold).