Landstinget i Östergötland

Varningstecken

Varningstecken för att en patient varit utsatt för våld kan vara att den uppgivna skadan inte stämmer överens med skadans utseende, tidigare akuta sjukvårdsbesök med oklar skadebild, att patienten sökt vård upprepade gånger för diffusa åkommor eller att hen väntat länge med att söka vård.

Kunskap, stöd och/eller behandling >>>

Olika typer av våld
Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

  • Fysiskt våld kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.
  • Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till. 
  • Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.
  • Social utsatthet kan vara frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.
  • Materiell/ekonomisk utsatthet kan innebära att personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Det kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme. Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.

Normaliseringsprocessen
Normaliseringsprocessen kan beskrivas som den utsattes sätt att anpassa sig efter utövarens försök att upprätthålla och utöka kontrollen av hen. Enkelt beskrivet betyder det att våldet i hemmet till slut nästan känns normalt och att den som utsätts glömmer bort hur det är att leva i en relation utan våld. 

Här kan du se en film om normaliseringsprocessen>>>