Landstinget i Östergötland

Utbildning

Mäns våld mot kvinnor

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har lanserat en kostnadsfri webbutbildning som ger underlag för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer >>>

Våld mot äldre 

Kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Socialstyrelsens webbutbildning om våld mot äldre >>>

Människohandel och prostitution

Webbutbildningarna ger en ökad förståelse för fenomenet sex mot ersättning samt syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som vuxna respektive barn och unga kan befinna sig i. 
Socialstyrelsens webbutbildning om sex mot ersättning - vuxna >>> 
Socialstyrelsens webbutbildning om sex mot ersättning - barn och unga >>>

Nationella metodstödsteamet (NMT) och Sveriges länsstyrelser har tagit fram en utbildning om barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. NMT:s webbutbildning om människohandel med barn och unga >>>

NMT och Länsstyrelserna står bakom hemsidan Du avgör.se. På sidan finns bland annat en kort kampanjfilm om människohandel och prostitution >>>

Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands. På din resa kan du råka bli vittne till sexuell exploatering av barn där andra turister är förövare, svenska såväl som utländska. Resekurage syftar till att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Här kan du läsa mer samt göra resekuragetestet >>>

Hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildningen tar upp mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt intellektuell funktionsnedsättning och heder. Migrationsverkets webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck >>> 
Som komplement till utbildningen har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram utbildningsfilmer som finns på flera olika språk.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Den här utbildningen ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor >>>