Landstinget i Östergötland

SWOT analys

 


SWOT-analysen används som ett verktyg för att analysera en organisation eller verksamhet.

SWOT står för strenghts, weaknesses, opportuities, threats, vilket översatts till styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De första två variablerna refererar till interna faktorer, dvs. förhållanden i den egna organisationen. De andra två belyser externa faktorer, dvs. omvärldsfaktorer utanför organisationens kontroll. Faktorerna förhåller sig till varandra enligt följande:

Positivt

Negativt

Internt

Styrkor

Svagheter

Externt

Möjligheter

Hot


Styrkor beskriver organisationens starka punkter och svagheter dess brister. Både organisationens och brukarens/patientens perspektiv ska belysas. Inventeringen visar på organisationens tillgångar och förmågan att använda dem.

Möjligheter är förhållanden i omvärlden som är potentiellt positiva för organisationen. Hot är externa faktorer som är potentiellt negativa för organisationen. Ett hot innebär att organisationen måste förbättra sin prestation för att bibehålla nuvarande läge. En möjlighet innebär däremot att organisationens förutsättningar förbättras utan att prestationen behöver förbättras.

Det är viktigt att vara ärlig när faktorerna ska inventeras. Särskilt de negativa faktorerna kan ibland vara svåra att få fram. Det är också avgörande att variablerna väljs på ett så objektivt sätt som möjligt och inte färgas av politiska eller andra särskilda önskemål.

De faktorer som framkommer dokumenteras vanligtvis i form av listor där styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot redovisas separat.

SWOT i utvecklingsarbetet

För att använda resultaten från SWOT-analysen i en strategisk plan brukar resultaten presenteras i en matrismodell som ger en samlad bild av de viktigaste faktorerna som behöver hanteras i det strategiska utvecklingsarbetet.

Strenghts

Weaknesses

Opportunities

S-O strategier

W-O strategier

Threaths

S-T strategier

W-T strategier

Att tänka på

Det finns såväl fördelar som nackdelar med alla verktyg och metoder. Fördelarna med SWOT-analysen är att det är lätt att använda, är flexibel avseende användningsområden och ger en strukturerad analys. En nackdel med metoden är att resultaten presenteras i en osorterad lista där viktigt och oviktigt blandas. Den ställer också höga krav på att användaren kan identifiera relevanta variabler i organisationen och omgivningen.

Mer information