Landstinget i Östergötland

Processledning

All verksamhet sker i processer och intresset för processarbete inom hälso- och sjukvård leder till att behovet av kunskap inom området ökat.

Processer löper som en röd tråd genom verksamheten. Den röda tråden kan man synliggöra genom att systematiskt följa patienternas väg genom systemet och studera hur deras behov tillfredsställs. En fokusering på processer leder till att frågeställningen ”hur produceras resultat” får större vikt än ”vem är det som producerar”. Syftet med processarbete är att öka flödeseffektiviteten genom att förbättra sättet man arbetar på och minska risken för suboptimeringar. Fokus ligger på hur en organisation arbetar praktiskt med sina processer för att tillfredsställa sina kunders eller patienters behov.

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp beslutade under 2014 att modellen (som finns beskriven i dokumentet till höger) för hur regionövergripande processer ska organiseras och styras ska användas. Modellen ska vara ett strukturerat stöd till hur vi styr och leder processer.

Enligt SIQ (Statens kvalitetsinstitut) är processledning hur man styr och förbättrar sina processer. Processledning är en systematisk metod för att organisera, leda och ständigt förbättra verksamhetens processer.

Innan ett processarbete startas samt under tiden det pågår finns möjlighet att göra en enkel utvärdering av processmognaden enligt modell till höger. Den värderar både resultatet som processen levererar samt vilket strukturkapital som finns.
 

Mer information


Ledning och styrning av verksamhetsövergripande processer 


Arbetssätt och roller för processledning


Utvärdering av processmognad


 


 

Kontakt