Landstinget i Östergötland

Produktionsplanering enligt Region Östergötlands modell


När du produktionsplanerar enligt Region Östergötlands modell utgår du ifrån följande;  

  • Verksamhetens uppdrag
  • Patienternas behov
  • Befintliga resurser
 

Produktionsplanen berättar för verksamhetens ledning vad, hur mycket och när något ska produceras. Uppföljning, analys av resultat samt nya förutsättningar medför kontinuerlig anpassning av planen.

Staben har en viktig roll i förvaltning av produktionsplanering genom att fortsatt stötta verksamheterna i arbetet samt efterfråga resultat och handlingsplaner tillhörande den prognostiserade årsplanen. Redan i uppstartsfasen på en enhet är det viktigt att besluta hur förvaltningen av produktionsstyrningen ska se ut efter införandet. 

2012 beslutade Region Östergötlands ledningsgrupp att samtliga vårdande verksamheter inom Region Östergötland ska produktionsplanera enligt samma framtagna modell. Detta för att säkerställa en långsiktig planering där grundläggande rutiner och regler inte skall skilja mellan olika kliniker och produktionsenheter. 

Produktionsplanering är en naturlig del av en verksamhet som arbetar enligt Lean – med komponenter såsom ordning och reda, tydlighet, effektivare flöden och ett strukturerat arbetssätt.

 

 

 

En lyckad produktions-planering förutsätter engagemang och en aktiv medverkan från verksamheten, i synnerhet från ledningen, samt stöd och efterfrågan från produktionsenhetens stab.