Region Östergötland

Utbildning och lärande

För dig som arbetar med sjukskrivning och rehabilitering finns det många olika sätt att hålla dig uppdaterad och kompetensutveckla dig inom området.

Region Östergötland arrangerar föreläsningar, konferenser och utbildningar i försäkringsmedicin, men även inom specifika områden som våld i nära relationer eller psykisk ohälsa. Alla aktuella utbildningar hittar du under rubriken "Försäkringsmedicinska utbildningar" till vänster.

Vi har också samlat utbildningsmaterial, filmer och aktuell forskning som kan vara ett stöd för dig i arbetet med sjukskrivningsprocessen under fliken "utbildningsmaterial".

 

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

Eftersom försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden är en del av vårduppdraget och en patientsäkerhetsfråga har SKL har tagit fram en webbutbildning för ST-läkare och andra vårdprofessioner som ger fördjupad och tillämpbar kunskap i klinisk försäkringsmedicin. 

För att genomföra utbildningen rekommenderas följande förkunskaper:

  • Kurser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under grundutbildningen
  • Basutbildning i klinisk försäkringsmedicin (läkare)
  • Klinisk praktik med handledning efter grundutbildning

Du hittar utbildningen här 

 

Nätverkträffar för rehabkoordinatorer

Här hitta du material från senaste nätverksträffen för rehabkoordinatorer i Region Östergötland so hölls den 6 nov 2019.

Hälsolitteracitet- en föreläsning om individens förmåga att förvärva, förstå och använda information i syfte att bibehålla, främja eller förbättra sin hälsa. 

 

Försäkringskassan

Här hittar du material från Försäkringskassans informationsträffar. 

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga


Övrigt material

 

 Föreläsning med Åsa Kadowaki - Vad är friskt och vad är sjukt?

 Föreläsning med Aagot Loftås - Våga fråga!

 Genushanden

 

Webbutbildningar

 

Hjälp i konsten att sjukskriva

Stockholm läns landsting (SLL) har tagit fram webbutbildning "Din hjälp i konsten att sjukskriva" för läkare och andra som möter patienter i sin kliniska vardag. Utbildningen ger användaren kunskap om bland annat förhållningssätt, medikalisering och praktiska råd vid sjukskrivning samt förklara lagar och begrepp inom försäkringsmedicin.
Du hittar utbildningen via SLL:s kurskatalog>>> 

Våld i nära relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har lanserat en kostnadsfri webbutbildning som ger underlag för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället.
Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer >>>

Filmer

Frågor om våld

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) har tagit fram ett utbildningspaket bestående av tolv korta filmer med tillhörande utbildningsmaterial för att ge vården ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet. Här hittar du materialet >>>
  

"Hej Ångest!"

I syfte att ge kunskap om hur människor hanterar stress, ge verktyg för hur känslor kan hanteras i vardagen samt att ge verktyg till vårdpersonal som hanterar sjukskrivningar har åtta kortare filmer med Åsa Kadowaki tagits fram. Till filmerna finns ett diskussionsunderlag med frågor.
Här hittar du filmerna>>>

 Diskussionsunderlag