Region Östergötland

Styrande dokument

Nationella styrande dokument
På nationell nivå finns olika styrande dokument för arbetet med sjukskrivning och rehabilitering. Ett av dem är en tvåårig överenskommelse mellan SKL och regeringen för att stimulera kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete. I det försäkringsmedicinska beslutsstödet finns de övergripande principer för sjukskrivningsprocessen som Socialstyrelsen har slagit fast.

 Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018

 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

 

Styrande dokument Region Östergötland
Region Östergötlands mål för sjukskrivningsarbetet är att uppnå en rätt och säker sjukskrivningsprocess för patienten, där fokus ska läggas på en aktiv sjukskrivningsprocess samt utveckling av utrednings- och behandlingsarbete genom team.

 Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

 Regelbok för primärvård

 Riktlinje Våld i nära relationer