Region Östergötland

Varaktig vård

Återsökning – Statlig ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov

 

Från och med 2005 har IMP - Internationella Medicinska Programmet i uppdrag att samordna återsökning av statlig ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov inom Region Östergötland. 

Ett landsting/region har ansvar för att ge hälso- och sjukvård till personer som har fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, som skyddsbehövande, eller av synnerligen ömmande omständigheter, samt deras anhöriga. Dessa personer har permanent uppehållstillstånd, PUT, och är folkbokförda i landet. De har svenskt personnummer.

Ett landsting/region kan få statlig ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader för sådana personer som måste beredas varaktig vård ordinerad av läkare på grund av sjukdom eller funktionshinder, som fanns vid mottagandet i en kommun eller har ett direkt samband med situationen som skyddsbehövande. Vården måste bedömas ha en varaktighet av minst tre år.

Ersättning för kostnader lämnas endast om sammanlagda kostnader för hälso- och sjukvård uppgått till lägst 60 000 kronor per person under en tolvmånadersperiod. Ersättningen betalas ut av Migrationsverket i efterskott. Ansökan ska ha inkommit till Migrationsverket inom ett år från utgången av den tolvmånadersperiod som ansökan avser.

Den första ansökan ska ha inkommit till Migrationsverket inom tre år från kommunplaceringsdatum.

Sekretess gäller i ansökningsförfarandet, patienten behöver ej informeras.

Ersättningen regleras enligt bestämmelserna i SFS 2010:1122 §§ 33, 35, 38 och 39 >>>

Kontakta oss på IMP om du funderar på om en patient på din klinik är aktuell.

Verkamhetschef, läkare
Ruhija Hodza-Beganovic

Telefon: 010-103 5605
Mobil: 070-563 3815
E-post: ruhija.hodza-beganovic@regionostergotland.se

 

Samordnare

Anna Stenberg

Telefon: 010-103 1915
E-post: anna.stenberg@regionostergotland.se

 

Samordnare

Mahlin Pettersson

Telefon: 010-103 1905
E-post: mahlin.pettersson@regionostergotland.se

 

Samordnare

Ann-Sofie Polstam

Telefon: 010-103 7903
E-post: ann-sofie.polstam@regionostergotland.se  

 

Överläkare, docent

Peter Andersson

Mobil: 073-071 2586
E-post: peter.andersson@regionostergotland.se