Region Östergötland

Kunskapsenheten

Kunskapsenheten är en kunskapsbyggande verksamhet som genom utbildning, utveckling och forskning bidrar till att stärka individers och organisationers förmåga att hantera olika typer av komplexa händelser. Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt som tillgodoser lärande och inhämtning av nya metoder, modeller och verktyg som i förlängningen bidrar till stärkt förmåga i RÖ och i Sverige.

Uppdragsgivare, förutom RÖ, är i huvudsak Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten samt landsting/regioner och kommuner i Sverige. Vi har även flertalet internationella partners och vårt nätverk är av stor betydelse för verksamhetens internationella förankring och utveckling. Enheten är en nationell expertfunktion inom flera områden och stöder RÖ samt övriga landsting/regioner samt vissa myndigheter med kompetens och stöd.

Omvärldsbevakning, skapa nätverk, dialog och mötesplattformar är ett centralt uppdrag som medarbetarna på Kunskapsenheten arbetar aktivt med för att bidra till kunskapsöverföring och nationell samsyn i viktiga frågeställningar.

Kunskapsenheten arbetar med att utveckla och utbilda i evidensbaserade och kvalitetssäkrade utbildningar och koncept, individuell färdighetsträning på avancerad nivå samt lärande och prövande övningar. Våra kunder i utbildnings- och övningsverksamheten är bl.a. medarbetare inom RÖ där utbildning sker efter fastställda komptens och utbildningsmål. Vi genomför även utbildning för extern personal från olika aktörer inom samhällets krisberedskapssystem både nationellt och internationellt.

Kunskapsenheten innefattar också verksamhetsnära forskning och utveckling inom hela vårt kunskapsfält. I detta inkluderas utveckling av metoder, modeller, system och verktyg till stöd för kunskapsområdet och dess kunskapsspridning. Största delen av forskningsverksamheten är kopplad till RÖ och Linköpings Universitet (LiU). Forskningsprojekt bedrivs även i samverkan med CARER och andra institutioner vid LiU samt andra universitet nationellt och internationellt. Det ska finnas en tydlig koppling mellan forskning, kunskap, kvalitet och verksamhet. Skissen nedan beskriver hur forskningsorganisationen ser ut vid KMC då den förtydligats i samband med tillsättning av professur.