Region Östergötland

CBRN på sjukhus

Sjukhusens akutmottagningar har en nyckelroll när det gäller att säkerställa förmågan att hantera patienter som exponerats utav farliga ämnen. Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver därför ha goda kunskaper om de särskilda rutiner och riktlinjer som gäller vid händelse med farligt ämne.
 
Personal som arbetar med att rädda, sanera och vårda patienter från en CBRNE händelse har också en förhöjd risk för egenexponering. Det innebär att de inte bara ska känna till om hur de ska ta hand om patienter/drabbade utan även ha goda kunskaper om hur de ska skydda sig själva. Hur ledningsansvariga hanterar händelsen initialt kan vara av stor betydelse för att nå effektivitet i omhändertagande utan att hela verksamheten slås ut på mottagande sjukhus.
 
Kursens syfte är att öka den katastrofmedicinska förmågan utifrån deltagarnas specifika yrkesroller och funktion vid en händelse med farligt ämne.
För anmälan och vidare information: