Region Östergötland

Krisstöd, ledning och samordning

Hälso- och sjukvårdens insatser omfattar både fysiskt och psykiskt omhändertagande i vardagen samt vid en särskild händelse.  Vid en särskild händelse behöver sjukvårdens resurser ledas och samordnas på ett särskilt sätt. Enligt SOSFS 2013:22, kap 5 §12 betonas landstingets ansvar. ”Landstingen ska planera för att kunna erbjuda krisstöd till de som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som en följd av en särskild händelse”.

Denna kurs ger de kunskapsmässiga grunderna för att kunna verka som krisstödsperson eller krisstödssamordnare vid särskild händelse.
För anmälan och vidare information: