Region Östergötland

PHTLS grund

PHTLS® är ett amerikanskt utbildningskoncept för akut prehospitalt omhändertagande av traumapatienter som funnits sedan 1983. PHTLS® är resultatet av ett samarbete mellan NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) och The American College of Surgeons. I Sverige har kursverksamheten funnits sedan 1998. Det medicinska ansvaret för kursen har svensk förening för anestesi- och intensivvård. Kursverksamheten organiseras av PHTLS® Sverige. Syftet är att förbättra det prehospitala akuta omhändertagandet av skadade. Att skapa förutsättningar för ett förbättrat tvärprofessionellt handhavande av traumapatienter i vårdkedjan.

För anmälan och vidare information: